Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven
Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

 1. § 1
  Bestemmelserne i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen) gælder her i landet.
 2. Stk. 2.
  En dansk oversættelse af konventionen er medtaget som bilag til loven.
 3. Stk. 3.
  Konventionens bestemmelser finder ikke anvendelse, i det omfang særlige regler er fastsat i andre retsforskrifter.
 4. Stk. 4.
  Konventionens bestemmelser finder ikke anvendelse i det indbyrdes forhold mellem Danmark og Færøerne henholdsvis Danmark og Grønland.
 5. Stk. 5.
  Social- og indenrigsministeren kan bestemme, at loven finder helt eller delvis anvendelse på overenskomster om ændring af konventionen.

Centralmyndighed

 1. § 2
  Social- og indenrigsministeren udpeger en centralmyndighed, jf. konventionens artikel 29, og kan fastsætte regler for dens virksomhed, herunder i samråd med vedkommende minister, om at overlade dele af dens opgaver til andre myndigheder.

Domstolenes behandling af sager efter konventionen

 1. § 3
  Familierettens afgørelse om overførsel af kompetence efter konventionens artikel 8 og 9 træffes ved kendelse. Afgørelsen kan kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37.
 1. § 4
  Anmodninger efter konventionens artikel 24 om anerkendelse eller ikkeanerkendelse af en foranstaltning indgives til familieretten i den retskreds, hvor barnet har bopæl eller senest har haft bopæl. Hvis barnet ikke har eller har haft bopæl her i landet, indgives anmodningen til familieretten i den retskreds, hvor den, over for hvem anerkendelsen eller ikkeanerkendelsen gøres gældende (rekvisitus), har hjemting. Hvis rekvisitus ikke har hjemting her i landet, indgives anmodningen til familieretten i den retskreds, hvor den, der anmoder om anerkendelse eller ikkeanerkendelse (rekvirenten), har hjemting eller, hvis rekvirenten ikke har hjemting her i landet, i København.
 1. § 5
  Anmodninger efter konventionens artikel 26 om, at en foranstaltning erklæres for eksigibel her i landet, indgives til familieretten i den retskreds, hvor barnet har bopæl. Har barnet ikke bopæl her i landet, indgives anmodningen til familieretten i den retskreds, hvor tvangsfuldbyrdelse kan ske.
 2. Stk. 2.
  Finder familieretten det ikke muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at rekvirenten eller rekvisitus har advokatbistand, kan familieretten beskikke den pågældende part en advokat. Hvis parten ikke opfylder betingelserne i retsplejelovens § 325, pålægger familieretten parten at erstatte statskassen udgifterne i forbindelse med beskikkelsen. § 18 a i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 6
  En anmodning efter § 4 eller § 5 skal være skriftlig og skal være ledsaget af en udskrift af den foranstaltning, anmodningen angår. Familieretten kan kræve en bekræftet oversættelse til dansk af udskriften.
 2. Stk. 2.
  Familieretten afgør ved kendelse, om anmodningen kan imødekommes. Afgørelsen kan kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53.
 1. §§ 7-14
  (Udelades)

Ikrafttræden m.v.

 1. § 15
  Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)
 3. Stk. 3.
  Tidspunktet for ikrafttræden af lovens §§ 1-6, § 7, nr. 4, og §§ 8-11 fastsættes af social- og indenrigsministeren .
 1. § 16
  Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.
 2. Stk. 2.
  Lovens §§ 1-8, 13 og 14 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.