Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven § 6

  1. § 6
    En anmodning efter § 4 eller § 5 skal være skriftlig og skal være ledsaget af en udskrift af den foranstaltning, anmodningen angår. Familieretten kan kræve en bekræftet oversættelse til dansk af udskriften.
  2. Stk. 2.
    Familieretten afgør ved kendelse, om anmodningen kan imødekommes. Afgørelsen kan kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53.