Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven § 15

  1. § 15
    Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3.
  2. Stk. 2.
    (Udelades)
  3. Stk. 3.
    Tidspunktet for ikrafttræden af lovens §§ 1-6, § 7, nr. 4, og §§ 8-11 fastsættes af social- og indenrigsministeren .