EVA-loven
Lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Kapitel 1 Danmarks Evalueringsinstitut

 1. § 1
  Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark.
 2. Stk. 2.
  Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med undervisningsministeren og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner m.v. i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelser m.v.
 3. Stk. 3.
  Evalueringsinstituttet har til opgave at samle national og international erfaring med evaluering og kvalitetsudvikling samt løbende at udvikle og forny metoder til evaluering og kvalitetsudvikling.
 1. § 2
  Evalueringsinstituttet gennemfører af egen drift, jf. § 4, systematiske evalueringer af læring og uddannelser og undervisning ved offentlige og private institutioner, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, jf. dog stk. 2. For private institutioner gælder dette dog kun, i det omfang de modtager offentlige tilskud. Evalueringsinstituttet kan gennemføre andre former for evalueringer, herunder evalueringer af en institutions samlede virksomhed eller dele heraf. Instituttet fastsætter emner og metoder for de enkelte evalueringer.
 2. Stk. 2.
  Evalueringer af undervisning på grundskoleniveau på friskoler og private grundskoler, efterskoler og frie fagskoler gennemføres efter aftale med skolen.
 3. Stk. 3.
  Evalueringer af uddannelser og undervisning, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, som foregår ved uddannelsesinstitutioner, der ikke hører under undervisningsministerens område, og som går videre end evalueringer af uddannelser og undervisning, gennemføres efter aftale med vedkommende minister eller anden myndighed.
 4. Stk. 4.
  Evalueringsområdet kan i øvrigt af undervisningsministeren efter aftale med vedkommende minister udvides til at omfatte uddannelses- og institutionsevalueringer på andre ministeriers område.
 1. § 3
  Evalueringsinstituttet kan endvidere gennemføre evalueringer efter anmodning. Evalueringer kan rekvireres af Undervisningsministeriet, andre ministerier, overordnede uddannelsesråd, regionsråd, kommunalbestyrelser, offentlige uddannelsesinstitutioner, godkendte eller tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, der udbyder private uddannelser.
 2. Stk. 2.
  Evalueringer efter stk. 1 gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.
 1. § 4
  Evalueringsinstituttets samlede forslag til det kommende års evalueringsområder sendes til undervisningsministeren og børne- og socialministeren til godkendelse for hver sit område.
 2. Stk. 2.
  Instituttet sender inden den 1. oktober instituttets budget, herunder rammer for den indtægtsdækkede virksomhed, til undervisningsministerens godkendelse.
 1. § 5
  Danmarks Evalueringsinstitut ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde:
  1. 1) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af og blandt formandskabet for Rådet for Børns Læring.
  2. 2) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.
  3. 3) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter fælles indstilling af Danske Gymnasier, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen.
  4. 4) 2 medlemmer med viden og erfaring inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, der beskikkes efter indstilling fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
  5. 5) 1 medlem med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.
  6. 6) 1 medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser m.v., der beskikkes efter indstilling fra kulturministeren.
  7. 7) 1 medlem med viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet, der beskikkes efter indstilling fra børne- og socialministeren.
  8. 8) 1 medlem med viden og erfaring inden for universitetsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af uddannelses- og forskningsministeren.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med yderligere et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen beskikkes for en 3-årig periode. Der kan ske genbeskikkelse.
 5. Stk. 5.
  Undervisningsministeren fastsætter instituttets vedtægt, herunder regler, der sikrer, at den evaluerede institution får mulighed for at udtale sig, inden rapporten offentliggøres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 1. § 6
  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af evalueringsinstituttet og fastlægger instituttets virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra lederen og efter forudgående dialog med de berørte ministerier, jf. § 4, stk. 1, årsprogrammet for instituttet, herunder forslag til rammer for den indtægtsdækkede virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen nedsætter et repræsentantskab fælles for instituttets virksomhedsområde. Repræsentantskabet har til opgave en gang om året at udtale sig om evalueringsinstituttets årsrapport og om årsprogrammer samt om bestyrelsens indstilling om prioritering af indsatsområder til de berørte ministre, jf. § 4, stk. 1. Bestyrelsen, der mindst en gang om året afholder et møde med repræsentantskabet, skal dels forholde sig til repræsentantskabets udtalelser i henhold til 2. pkt. og har dels pligt til at videreformidle repræsentantskabets udtalelser.
 5. Stk. 5.
  Repræsentantskabet sammensættes således, at uddannelses- og institutionsområder m.v., der er omfattet af instituttets virksomhed, er repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter.
 6. Stk. 6.
  Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode, der følger bestyrelsens beskikkelsesperiode. Repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger udpeges dog kun for 2 år.
 7. Stk. 7.
  Nærmere regler om repræsentantskabet og dets virksomhed fastsættes i evalueringsinstituttets vedtægt.
 8. Stk. 8.
  Bestyrelsen kan efter indstilling fra lederen nedsætte en evalueringsgruppe for hver evaluering. Evalueringsgruppen består af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Medlemmer af bestyrelsen eller ansatte ved instituttet kan ikke indgå i evalueringsgruppen. Bestyrelsen sikrer, at medlemmerne af evalueringsgruppen ikke er inhabile.
 1. § 7
  Evalueringsinstituttets leder varetager den daglige ledelse af instituttet.
 1. § 8
  Evalueringsgruppen, jf. § 6, stk. 8, har ansvaret for evalueringen og den evalueringsrapport, der skal afslutte evalueringen. Rapporten afgives til bestyrelsen. Evalueringsrapporter vedrørende evalueringer under Undervisningsministeriets område afleveres af bestyrelsen til undervisningsministeren senest 14 dage før offentliggørelsen. Andre evalueringsrapporter afleveres til vedkommende minister m.v., jf. § 2, stk. 3 og 4, eller vedkommende rekvirent, jf. § 3, senest 14 dage før offentliggørelsen.
 2. Stk. 2.
  Evalueringsinstituttet offentliggør alle evalueringsrapporter og orienterer offentligheden om sin aktivitet. Instituttet afgiver ved årets afslutning en beretning om årets aktivitet.
 3. Stk. 3.
  En begæring om aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet som led i en evaluering efter denne lov, kan først behandles, når den endelige rapport er offentliggjort.
 1. § 9
  Evalueringsinstituttet kan i forbindelse med evaluering, der gennemføres efter § 2, af vedkommende evaluerede uddannelsesinstitution forlange alle oplysninger, der skønnes af betydning for evalueringen. Oplysninger kan indhentes i elektronisk form.

Kapitel 2 Evaluering, herunder kvalitetsudvikling, opfølgning m.v.

 1. § 10
  Undervisningsministeren kan fastsætte regler om evaluering og om opfølgning på evaluering, som er gennemført efter § 2, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Undervisningsministeren kan endvidere bl.a. på baggrund af en evaluering fastsætte regler om kvalitetsudvikling, herunder lærerkvalifikationer m.v.
 1. § 11
  Vedkommende minister eller anden myndighed kan på baggrund af en afsluttet evaluering efter § 2 give uddannelsesinstitutionen, den ansvarlige myndighed og den praktikansvarlige myndighed påbud om opfølgning på evalueringsrapporten.
 2. Stk. 2.
  Påbud i henhold til stk. 1 kan ikke gives uddannelsesinstitutioner under universitetsloven.
 1. § 12
  Hvis en uddannelsesinstitution, der modtager statstilskud, ikke udleverer oplysninger efter § 9 eller ikke efterkommer påbud efter § 11, kan vedkommende minister tilbageholde tilskud, eller lade tilskud bortfalde helt eller delvist.

Kapitel 2 a Akkrediteringsrapporter

 1. § 12 a
  Evalueringsinstituttet gennemfører efter undervisningsministerens beslutning de akkrediteringsvurderinger og udarbejder de akkrediteringsrapporter, som er nødvendige til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer efter kapitel 4 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 a i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne. Evalueringsinstituttet kan endvidere som indtægtsdækket virksomhed gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer af udbud af danske uddannelser i udlandet, jf. kapitel 4 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 b i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne.
 2. Stk. 2.
  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om akkrediteringsvurderinger og akkrediteringsrapporter efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Evalueringsinstituttet gennemfører akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
 4. Stk. 4.
  Evalueringsinstituttet kan endvidere efter anmodning gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 3 Klage

 1. § 13
  Evalueringsinstituttets afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til undervisningsministeren, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.
 1. § 13 a
  Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.

Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.

 1. § 14
  Loven træder i kraft den 1. juni 1999.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)
 1. §§ 15-17
  (Udelades)
 1. § 18
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.