EVA-loven § 6

 1. § 6
  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af evalueringsinstituttet og fastlægger instituttets virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra lederen og efter forudgående dialog med de berørte ministerier, jf. § 4, stk. 1, årsprogrammet for instituttet, herunder forslag til rammer for den indtægtsdækkede virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen nedsætter et repræsentantskab fælles for instituttets virksomhedsområde. Repræsentantskabet har til opgave en gang om året at udtale sig om evalueringsinstituttets årsrapport og om årsprogrammer samt om bestyrelsens indstilling om prioritering af indsatsområder til de berørte ministre, jf. § 4, stk. 1. Bestyrelsen, der mindst en gang om året afholder et møde med repræsentantskabet, skal dels forholde sig til repræsentantskabets udtalelser i henhold til 2. pkt. og har dels pligt til at videreformidle repræsentantskabets udtalelser.
 5. Stk. 5.
  Repræsentantskabet sammensættes således, at uddannelses- og institutionsområder m.v., der er omfattet af instituttets virksomhed, er repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter.
 6. Stk. 6.
  Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode, der følger bestyrelsens beskikkelsesperiode. Repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger udpeges dog kun for 2 år.
 7. Stk. 7.
  Nærmere regler om repræsentantskabet og dets virksomhed fastsættes i evalueringsinstituttets vedtægt.
 8. Stk. 8.
  Bestyrelsen kan efter indstilling fra lederen nedsætte en evalueringsgruppe for hver evaluering. Evalueringsgruppen består af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Medlemmer af bestyrelsen eller ansatte ved instituttet kan ikke indgå i evalueringsgruppen. Bestyrelsen sikrer, at medlemmerne af evalueringsgruppen ikke er inhabile.