EVA-loven § 12 a

 1. § 12 a
  Evalueringsinstituttet gennemfører efter undervisningsministerens beslutning de akkrediteringsvurderinger og udarbejder de akkrediteringsrapporter, som er nødvendige til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer efter kapitel 4 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 a i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne. Evalueringsinstituttet kan endvidere som indtægtsdækket virksomhed gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer af udbud af danske uddannelser i udlandet, jf. kapitel 4 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 b i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne.
 2. Stk. 2.
  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om akkrediteringsvurderinger og akkrediteringsrapporter efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Evalueringsinstituttet gennemfører akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
 4. Stk. 4.
  Evalueringsinstituttet kan endvidere efter anmodning gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed.