Arbejdsmiljøloven § 2

 1. § 2
  Loven omfatter arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Undtaget er
  1. 1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, med de begrænsninger, der følger af § 59 om unge under 18 år,
  2. 2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til dennes husstand, med de begrænsninger, der følger af § 59 om unge under 18 år,
  3. 3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste.
 3. Stk. 3.
  For arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, og for det arbejde, der udføres for en arbejdsgiver som nævnt i stk. 2, gælder dog følgende bestemmelser:
  1. 1) § 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, § 20 a om arbejdsgiverens medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten, §§ 30-36 om leverandører m.fl. og § 37 om bygherrer m.v.,
  2. 2) §§ 38 og 39 om arbejdets udførelse, for så vidt angår det arbejde, der er nævnt i § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, samt § 41 om farligt arbejde og § 41 a om erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet,
  3. 3) §§ 45-47 om tekniske hjælpemidler m.v.,
  4. 4) §§ 48-49 c om stoffer og materialer og
  5. 5) § 58 om vejtransport.
 4. Stk. 4.
  Frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og som udføres for almennyttige foreninger, der ikke har fortjeneste som formål, er undtaget fra §§ 5-11 a om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljøorganisation og § 15 a om arbejdspladsvurdering.