VE-loven § 9

 1. § 9
  Den, der ønsker at opstille vindmøller, som kræver VVM-tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal i høringsperioden og inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for miljøkonsekvensrapporten afholde et offentligt møde. På mødet redegør opstilleren for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og energi-, forsynings- og klimaministeren redegør for værditabs- og køberetsordningerne, jf. også § 13, stk. 6. For møller, der ikke kræver VVM-tilladelse, afholdes det offentlige møde, inden 4 uger efter at kommunen har offentliggjort afgørelse om, at VVM-tilladelse ikke er påkrævet. For havvindmøller afholdes det offentlige møde på en lokalitet, som energi-, forsynings- og klimaministeren anviser, og senest 8 uger efter udstedelse af etableringstilladelse efter § 25. For solcelleanlæg afholdes det offentlige møde, inden 4 uger efter der er indgået kontrakt om pristillæg. Tid og sted for møderne aftales med energi-, forsynings- og klimaministeren.
 2. Stk. 2.
  Mødet indkaldes med rimeligt varsel gennem annoncering i lokale aviser. Indkaldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af stk. 3-6, og oplysninger om køberetsordningen. Opstilleren skal samtidig med annonceringen med brev give individuel og skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og om fristen for anmeldelse af krav m.v., jf. stk. 4 og § 10, til ejere af bygninger, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg. Meddelelsen skal sendes til ejerens bopælsadresse i CPR. Energi-, forsynings- og klimaministeren indhenter adresseoplysninger på ejere af bygninger, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden for vindmølleplaceringer eller i en afstand af op til 200 m for solcelleanlæg og registreret i BBR, og videregiver disse til opstilleren. Opstilleren afholder energi, forsynings- og klimaministerens udgifter hertil.
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren skal godkende annonceringens og den skriftlige meddelelses form og indhold og tidsfristen for indkaldelsen, inden annonceringen iværksættes og den skriftlige meddelelse udsendes. Energi-, forsynings- og klimaministeren skal tillige godkende det orienteringsmateriale om køberets- og værditabsordningen, som skal anvendes på mødet, og kan pålægge opstilleren at udarbejde yderligere materiale, herunder visualiseringer, hvis dette skønnes nødvendigt. Af orienteringsmaterialet skal fremgå, hvilke bygninger der er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg, jf. stk. 5.
 4. Stk. 4.
  Ejere, der vurderer, at en vindmølleopstilling eller opstilling af solcelleanlæg påfører deres beboelsesejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling herfor til energi-, forsynings- og klimaministeren inden 8 uger efter afholdelse af mødet, jf. stk. 1. Er reglerne om orientering m.v. i stk. 2 og 3 ikke opfyldt, løber anmeldelsesfristen dog først fra det tidspunkt, hvor kravene i disse regler er opfyldt.
 5. Stk. 5.
  Ejere betaler ikke sagsomkostninger for behandling af krav efter stk. 4 for værditab på beboelsesejendomme, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste vindmølle. Opstilles flere solcelleanlæg, beregnes afstanden fra det nærmeste solcelleanlæg. Andre ejere betaler samtidig med anmeldelsen af krav efter stk. 4 et gebyr på 4.000 kr. pr. ejendom. Gebyret, der indbetales til energi-, forsynings- og klimaministeren, tilbagebetales, såfremt der aftales eller tilkendes værditabsbetaling.
 6. Stk. 6.
  Overskrides fristen i stk. 4, eller indbetales gebyr efter stk. 5 ikke senest efter påkrav, er opstilleren ikke forpligtet til at betale for værditab efter denne lov, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. § 10.
 7. Stk. 7.
  Indgår opstilleren og ejeren aftale om værditabets størrelse, kan spørgsmål herom ikke indbringes for taksationsmyndigheden. Har energi-, forsynings- og klimaministeren ikke inden 4 uger efter fremsættelse af et krav modtaget underretning om en aftale, anmoder energi-, forsynings- og klimaministeren taksationsmyndigheden om snarest muligt at træffe afgørelse vedrørende værditabet.