VE-loven § 9

 1. § 9
  Den, der ønsker at opstille anlæg omfattet af § 6, stk. 1, skal afholde et offentligt møde. På mødet redegør opstilleren for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og klima-, energi- og forsyningsministeren redegør for værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningen. Opstilleren aftaler tid og sted for mødet med klima-, energi- og forsyningsministeren.
 2. Stk. 2.
  Mødet skal afholdes inden for følgende frister, medmindre klima-, energi- og forsyningsministeren dispenserer herfor:
  1. 1) For vindmøller og solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-4, der kræver VVM-tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal opstilleren afholde mødet i høringsperioden og inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for miljøkonsekvensrapporten, jf. dog nr. 5.
  2. 2) For vindmøller og solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-4, hvor kommunen efter miljøvurderingsloven træffer afgørelse om, at projektet ikke kræver VVM-tilladelse, skal opstilleren afholde mødet, inden 8 uger efter at kommunen har offentliggjort afgørelsen om, at VVM-tilladelse ikke er påkrævet.
  3. 3) For solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-4, der ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, skal opstilleren afholde mødet, senest 8 uger efter at opstilleren har indgivet ansøgning om byggetilladelse.
  4. 4) For solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 5, skal opstilleren afholde mødet senest 8 uger efter udstedelsen af etableringstilladelse efter § 25.
  5. 5) For havvindmøller skal opstilleren afholde mødet senest 8 uger efter udstedelse af etableringstilladelse efter § 25.
  6. 6) For bølgekraftanlæg eller vandkraftværker, der har vundet ret til pristillæg efter et teknologineutralt udbud efter § 50 d, skal opstilleren afholde mødet, inden 8 uger efter at der er indgået kontrakt om pristillæg.
 3. Stk. 3.
  Opstilleren indkalder til det offentlige møde, jf. stk. 1, med rimeligt varsel. Indkaldelsen skal ske, ved at opstilleren ved brev giver individuel og skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af mødet og om fristen for anmeldelse af krav, jf. stk. 7, § 10 og regler udstedt i medfør af § 13, stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af stk. 7-10, oplysninger om salgsoptionsordningen, jf. § 6 a, og oplysninger om VE-bonusordningen, jf. § 13.
 4. Stk. 4.
  Indkaldelsen skal sendes til ejere og beboere af bygninger på matrikler, som helt eller delvis er beliggende i
  1. 1) nær- og mellemzonen fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer,
  2. 2) en afstand af op til 1,5 km fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker eller
  3. 3) en afstand af op til 5 km fra de kyststrækninger, der ligger inden for en afstand af 20 km fra den eller de planlagte havvindmølleplaceringer.
 5. Stk. 5.
  Brevet med den skriftlige meddelelse, jf. stk. 3, sendes af klima-, energi- og forsyningsministeren til ejere og beboere. Klima-, energi- og forsyningsministeren videregiver en liste over adresser på bygninger omfattet af stk. 4, nr. 1-3, til opstilleren. Klima-, energi- og forsyningsministeren videregiver endvidere en liste til opstilleren over beboelsesejendomme, som er helt eller delvis beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker. Opstilleren afholder klima-, energi- og forsyningsministerens udgifter til udarbejdelse af listerne og udsendelse af den skriftlige meddelelse.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren skal godkende den skriftlige meddelelses form og indhold og tidsfristen for indkaldelsen, inden den skriftlige meddelelse efter stk. 3 udsendes. Klima-, energi- og forsyningsministeren skal tillige godkende det orienteringsmateriale om værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningen, som opstilleren skal udlevere på det offentlige møde, jf. stk. 1, og kan pålægge opstilleren at udarbejde yderligere materiale, herunder visualiseringer, hvis dette skønnes nødvendigt. Af orienteringsmaterialet skal fremgå, hvilke beboelsesejendomme der er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker, jf. stk. 8.
 7. Stk. 7.
  Ejere, der vurderer, at en vindmølleopstilling eller opstilling af solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker påfører deres beboelsesejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling af værditab og salgsoption til klima-, energi- og forsyningsministeren inden 8 uger efter afholdelse af det offentlige møde, jf. stk. 1. Er reglerne om orientering i stk. 3-6 ikke overholdt, løber anmeldelsesfristen dog først fra det tidspunkt, hvor kravene i disse regler er opfyldt.
 8. Stk. 8.
  Ejere betaler ikke sagsomkostninger for behandling af krav efter stk. 7 for værditab og salgsoption på beboelsesejendomme, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste vindmølle. Opstilles flere solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker, beregnes afstanden fra det nærmeste anlæg. Andre ejere betaler samtidig med anmeldelsen af krav efter stk. 7 et gebyr på 4.000 kr. pr. beboelsesejendom til klima-, energi- og forsyningsministeren. Gebyret tilbagebetales, såfremt der aftales eller tilkendes værditabsbetaling eller sagen bortfalder.
 9. Stk. 9.
  Overskrides fristen i stk. 7, eller indbetales gebyret efter stk. 8 ikke senest efter påkrav, er opstilleren ikke forpligtet til at betale for værditab eller tilbyde salgsoption efter denne lov, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. § 10.
 10. Stk. 10.
  Indgår opstilleren og ejeren aftale om værditabets og salgsoptionens størrelse, kan spørgsmål herom ikke indbringes for taksationsmyndigheden. Ejeren skal anmelde aftalen til klima-, energi- og forsyningsministeren snarest muligt efter aftalens indgåelse. En aftale medfører, at anmeldte krav om betaling af værditab og salgsoption bortfalder.
 11. Stk. 11.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvor oplysninger indhentes, og hvilke oplysninger der videregives til opstilleren.