VE-loven § 13

 1. § 13
  Den, der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 m eller solcelleanlæg, der har vundet ret til pristillæg efter udbud, jf. § 50 c, skal udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene heri til de personer, som efter § 15 er berettiget til at afgive købstilbud.
 2. Stk. 2.
  Pligten til at udbyde ejerandele efter stk. 1 gælder ikke for vindmøller, som
  1. 1) etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23,
  2. 2) indgår i en havvindmøllepark, der etableres mere end 16 km fra kystlinjen på enten søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone,
  3. 3) indgår i forsøgsprojekter omfattet af § 35 b,
  4. 4) er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41,
  5. 5) er prototypecertificeret efter regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren eller
  6. 6) efter energi-, forsynings- og klimaministerens afgørelse må betegnes som prototypemøller, hvis der ikke er fastsat regler om certificering, jf. nr. 5.
 3. Stk. 3.
  Udbuddet af ejerandelene efter stk. 1 sker i det samlede projekt. En opstiller af vindmøller på land eller af solcelleanlæg kan dog vælge i stedet at udbyde ejerandelene i vindmøller eller solcelleanlæg, som mindst udgør 20 pct. af det samlede projekt.
 4. Stk. 4.
  Ved beregningen i stk. 3 anvendes vindmølle- eller solcelleprojektets samlede beregnede gennemsnitlige elproduktion i en 20-årig periode.
 5. Stk. 5.
  Vindmøller og solcelleanlæg, der er omfattet af udbudspligten efter stk. 1, skal drives i en selvstændig juridisk enhed. Hvis vindmøllen opstilles på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, må der ikke være personlig hæftelse knyttet til de udbudte andele. Hvis vindmøllen eller solcelleanlægget skal drives i en virksomhed med personlig hæftelse, skal det fremgå af virksomhedens vedtægter, i hvilket omfang virksomheden kan stifte gæld. Hvis vindmøllen eller solcelleanlægget skal drives i et aktieselskab, skal det endvidere fremgå af selskabets vedtægter, at aktierne ikke er omsætningspapirer.
 6. Stk. 6.
  Udbud af vindmøller på land kan tidligst finde sted, efter at vindmølleopstilleren har sikret sig, at vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Udbud af havvindmøller kan tidligst finde sted, efter at projektet har fået etableringstilladelse efter § 25, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Udbud af solcelleanlæg kan tidligst finde sted, efter at der er indgået kontrakt om pristillæg, og skal ske inden nettilslutning af anlægget. Inden udbuddet afholdes, skal energi-, forsynings- og klimaministeren orientere om udbuddet på det i § 9, stk. 1 og 2, nævnte møde om værditab, hvor også opstilleren deltager.
 7. Stk. 7.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at opstilleren skal deltage i og orientere om udbuddet på andre møder. Energi-, forsynings- og klimaministeren skal godkende orienteringsmaterialet.
 8. Stk. 8.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Afgørelser, som energi-, forsynings- og klimaministeren træffer inden udløbet af perioden, som er nævnt i § 15, stk. 7, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.