VE-loven § 6 a

 1. § 6 a
  Opstillere, der forårsager et værditab på en beboelsesejendom og skal betale herfor, jf. § 6, skal tilbyde ejeren af beboelsesejendommen at købe ejendommen ved salgsoption, jf. dog stk. 2 og 3. Har ejeren af beboelsesejendommen medvirket til værditabet, jf. § 6, stk. 2, kan salgsoptionen beløbsmæssigt nedsættes, eller salgsoptionen kan bortfalde.
 2. Stk. 2.
  Retten til at få tilbudt en salgsoption fra en opstiller omfatter ejere af følgende beboelsesejendomme:
  1. 1) Beboelsesejendomme, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange vindmøllehøjden fra en vindmølle, og som i medfør af en afgørelse fra taksationsmyndigheden om værditab efter § 7, stk. 1, har fået tilkendt værditabsbetaling på over 1 pct. af beboelsesejendommens værdi.
  2. 2) Beboelsesejendomme, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til 200 m fra et solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværk, og som i medfør af en afgørelse fra taksationsmyndigheden om værditab efter § 7, stk. 1, har fået tilkendt værditabsbetaling på over 1 pct. af beboelsesejendommens værdi.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 omfatter ikke opstillere af vindmøller opstillet på de nationale testcentre for store vindmøller.
 4. Stk. 4.
  Krav på at få tilbudt en salgsoption efter stk. 1 bortfalder, hvis ejeren af beboelsesejendommen indgår aftale med opstilleren om værditabets størrelse efter § 7, stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Ejeren skal først meddele opstilleren, om ejeren ønsker at benytte den tilbudte salgsoption, efter taksationsmyndigheden har truffet afgørelse om værditabets og salgsoptionens størrelse efter § 7, dog senest 1 år efter første producerede kilowatt-time. Tidsfristen er dog for landbrugsejendomme altid mindst 6 måneder og for øvrige ejendomme altid mindst 3 måneder fra det tidspunkt, hvor taksationsmyndighedens afgørelse efter § 7 foreligger.
 6. Stk. 6.
  Opstilleren og ejeren af beboelsesejendommen aftaler tidspunktet og vilkårene for indfrielsen af den tilbudte salgsoption, når ejeren har meddelt opstilleren, at ejeren ønsker at benytte salgsoptionen, jf. stk. 5. Allerede udbetalt værditab på beboelsesejendommen fraregnes ved indfrielse af salgsoptionen.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om salgsoptionsordningen.