VE-loven § 6

 1. § 6
  Opstilleren skal betale for værditab på en beboelsesejendom, jf. dog stk. 4 og 5, som forårsages ved opstilling af følgende:
  1. 1) En eller flere vindmøller og tilknyttede lysmarkeringsmaster.
  2. 2) Solcelleanlæg på terræn og på søer, som har en installeret effekt på 500 kW eller derover.
  3. 3) Solcelleanlæg på terræn og på søer, som har en installeret effekt på 50 kW eller derover og under 500 kW, og som ligger i en afstand på 500 m eller derunder fra et andet solcelleanlæg på terræn eller sø på 50 kW eller derover, der enten er nettilsluttet eller har opnået en byggetilladelse, og hvor disse anlæg har en samlet installeret effekt på 500 kW eller derover.
  4. 4) Solcelleanlæg på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller.
  5. 5) Solcelleanlæg på havet.
  6. 6) Bølgekraftanlæg eller vandkraftværker, der har vundet ret til pristillæg efter et teknologineutralt udbud efter § 50 d.
  7. 7) Hybridanlæg.
 2. Stk. 2.
  Har ejeren af beboelsesejendommen medvirket til værditabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.
 3. Stk. 3.
  Ved en beboelsesejendom forstås fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen. Taksationsmyndigheden, jf. § 7, tager stilling til, i hvilket omfang der er tale om en beboelsesejendom.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1 omfatter ikke vindmøller på under 25 m og havvindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23.
 5. Stk. 5.
  Krav på betaling efter stk. 1 bortfalder, hvis værditabet udgør 1 pct. eller derunder af beboelsesejendommens værdi.
 6. Stk. 6.
  Krav på betaling af værditab efter stk. 1 forfalder til betaling 8 uger efter taksationsmyndighedens afgørelse, jf. § 7, stk. 1.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om værditabsordningen.