VE-loven § 6

 1. § 6
  Den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller og tilknyttede lysmarkeringsmaster eller ved opstilling af solcelleanlæg, der har vundet ret til pristillæg efter udbud, jf. § 50 c, forårsager et værditab på en beboelsesejendom, skal betale herfor, jf. dog stk. 3 og 4. Har ejeren af beboelsesejendommen medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.
 2. Stk. 2.
  Ved en beboelsesejendom forstås fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen. Taksationsmyndigheden, jf. § 7, tager stilling til, i hvilket omfang der er tale om en beboelsesejendom.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 omfatter ikke vindmøller på under 25 m og havvindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23.
 4. Stk. 4.
  Krav på betaling efter stk. 1 bortfalder, hvis værditabet udgør 1 pct. eller derunder af beboelsesejendommens værdi.
 5. Stk. 5.
  For vindmøller forfalder krav efter stk. 1 til betaling ved opstilling af vindmøllens tårn. Opstilles flere vindmøller omfattet af samme projekt, jf. § 9, stk. 1, forfalder kravet ved opstilling af det første mølletårn i projektet.
 6. Stk. 6.
  For solcelleanlæg forfalder krav efter stk. 1 til betaling ved montering af det første solcellepanel i projektet.