VE-loven § 72

 1. § 72
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) undlader at betale for værditab efter § 6, stk. 1, jf. stk. 6,
  2. 2) undlader at tilbyde salgsoption efter § 6 a, stk. 1,
  3. 3) undlader at afholde møde efter § 9, stk. 1,
  4. 4) etablerer eller driver anlæg efter §§ 22, 24, 25 eller 29 uden tilladelse,
  5. 5) tilsidesætter vilkår i en godkendelse eller tilladelse efter de i nr. 4 nævnte bestemmelser,
  6. 6) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,
  7. 7) undlader at afgive oplysninger som omhandlet i § 59 eller
  8. 8) meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger.