Vævsloven § 8

 1. § 8
  Sundhedsstyrelsen kan ændre, suspendere eller tilbagekalde en tilladelse meddelt efter §§ 4 eller 5, hvis
  1. 1) betingelserne for tilladelsen eller de vilkår, der er fastsat herfor, ikke overholdes,
  2. 2) § 13, stk. 1, § 15, stk. 1, 1. pkt., eller bestemmelser fastsat i medfør af §§ 6 eller 7 ikke overholdes, eller
  3. 3) vævscenteret ikke vil medvirke ved Sundhedsstyrelsens kontrol efter § 14.
 2. Stk. 2.
  En afgørelse efter stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal være modtaget hos Sundhedsstyrelsen senest 4 uger efter, at styrelsens afgørelse er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse har ikke opsættende virkning.