Udstykningsloven § 48

  1. § 48
    Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
    1. 1) overtræder § 21, stk. 1, § 36, stk. 4, eller § 45, stk. 1, eller
    2. 2) undlader at efterkomme et påbud efter § 22.
  2. Stk. 2.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.