Udstykningsloven § 21

 1. § 21
  Parterne i et retsforhold, der forudsætter matrikulær forandring, jf. §§ 14-16, ejeren af et areal, der indvindes fra søterritoriet eller havområder inden for Danmarks eksklusive økonomiske zone, og ejeren af en ejendom, hvorfra der afgives areal til søterritoriet eller havområder inden for Danmarks eksklusive økonomiske zone på anden måde end ved naturlig fraskylning, skal inden 3 måneder fra det tidspunkt, der er anført i stk. 2, anmode en praktiserende landinspektør om at begære registrering i matriklen af den nødvendige matrikulære forandring.
 2. Stk. 2.
  Fristen efter stk. 1 regnes
  1. 1) for retsforhold omfattet af § 14 eller § 15 fra rettighedens stiftelse,
  2. 2) for retsforhold omfattet af § 16 fra det tidspunkt, hvor brugeren ifølge aftalen kan tiltræde brugen, eller, hvis et sådant tidspunkt ikke er aftalt, fra aftalens indgåelse,
  3. 3) for forhold omfattet af § 17 fra indvindingsarbejdets eller anlægsarbejdets afslutning.
 3. Stk. 3.
  Når der ved ekspropriation eller jordfordelingskendelse stiftes rettigheder som nævnt i §§ 14, 15 eller 16, skal vedkommende myndighed snarest muligt begære registrering i matriklen af den nødvendige matrikulære forandring.