Udstykningsloven §§ 14-16

 1. § 14
  Der må kun ske ejerskifte eller pantsætning af et areal, såfremt det udgør en samlet fast ejendom eller en umatrikuleret ejendom. Ejerskifte af et areal, der er en del af en samlet fast ejendom eller af en umatrikuleret ejendom, kan dog ske efter reglerne om arealoverførsel.
 1. § 15
  Der må ikke ske særskilt ejerskifte eller pantsætning af en andel i en fælleslod, såfremt den er registreret i matriklen som hørende til en samlet fast ejendom. Andelen må efter fraskillelse fra ejendommen ikke på ny registreres som hørende til en samlet fast ejendom. Der kan ikke registreres nye fælleslodder i matriklen.
 1. § 16
  Der må ikke stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum end
  1. 1) 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom, eller
  2. 2) 10 år, såfremt arealet udgør en del af en umatrikuleret ejendom.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke gælder, når retten angår anbringelse af en teknisk indretning på et areal af ubetydelig størrelse.