Lov om Udbetaling Danmark § 29

  1. § 29
    Udbetaling Danmark skal indsende oplysninger, som vedkommende minister beder om på sit sagsområde efter §§ 1, 1 a og 1 b, herunder statistiske oplysninger og andre oplysninger om udviklingen på særlige områder til brug for lovforberedende arbejde, udviklingsinitiativer og til brug for andre ministerbetjeningsopgaver. Ressortministerierne kan fastsætte en frist for modtagelse af oplysninger fra Udbetaling Danmark efter 1. pkt.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling Danmark skal på lovgivningsområder, der er nævnt i §§ 1, 1 a og 1 b, indsende andre oplysninger til administrative formål i ressortministerierne, som vedkommende minister beder om, herunder oplysninger til brug for budgettering og løbende opfølgning samt regnskabsbidrag i medfør af budgetloven og budgetvejledningen og oplysninger til brug for fastsættelse af præmier til sygedagpengeforsikringerne i henhold til lov om sygedagpenge m.v. Ressortministerierne kan fastsætte en frist for modtagelse af oplysninger fra Udbetaling Danmark efter 1. pkt.
  3. Stk. 3.
    Vedkommende minister kan inden for sit sagsområde efter §§ 1, 1 a og 1 b fastsætte nærmere regler om omfanget af oplysningerne og om ajourføring og indsendelse af oplysninger, jf. stk. 1 og 2.