Lov om Udbetaling Danmark § 1

 1. § 1
  Udbetaling Danmark varetager de opgaver, der tillægges Udbetaling Danmark i henhold til denne lov og til:
  1. 1) Lov om social pension.
  2. 2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
  3. 3) Lov om individuel boligstøtte, jf. dog § 1 a, nr. 1.
  4. 4) Lov om friplejeboliger, jf. dog § 1 a, nr. 41.
  5. 5) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
  6. 6) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
  7. 7) Lov om opkrævning af underholdsbidrag.
  8. 8) Lov om en børne- og ungeydelse.
  9. 9) Repatrieringsloven.
  10. 10) Lov om aktiv socialpolitik.
  11. 11) Lov om fleksydelse.
  12. 12) Lov om delpension.
  13. 13) Sundhedsloven.
  14. 14) Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
  15. 15) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
  16. 16) Lov om en skattefri seniorpræmie.
  17. 17) Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelserne skal i fællesskab sikre et smidigt og effektivt samarbejde om varetagelse af opgaver, jf. stk. 1.