Lov om Udbetaling Danmark § 1 a

 1. § 1 a
  Udbetaling Danmark varetager de opgaver, der tillægges Udbetaling Danmark i henhold til:
  1. 1) § 39 a i lov om individuel boligstøtte.
  2. 2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  3. 3) Lov om sygedagpenge.
  4. 4) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre og § 1, stk. 2, i lov om forhøjelse af hædersgaver.
  5. 5) Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder.
  6. 6) Lov om støtte til de små øsamfund.
  7. 7) Lov om tjenestemandspension.
  8. 8) Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
  9. 9) Lov om pensionering af flyveledere.
  10. 10) Lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.
  11. 11) Lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.
  12. 12) Lov om vederlag og pension m.v. for ministre.
  13. 13) Lov om pension efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre.
  14. 14) Lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.
  15. 15) Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.
  16. 16) Lov om valg til Folketinget.
  17. 17) Arveloven.
  18. 18) Lov om statstilskud til zoologiske anlæg.
  19. 19) Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.
  20. 20) Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
  21. 21) Lov om arbejderboliger på landet.
  22. 22) Jordfordelingsloven.
  23. 23) Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank.
  24. 24) Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.
  25. 25) Lov om statsgaranti for gældssanering til jordbrugere.
  26. 26) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
  27. 27) Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren.
  28. 28) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
  29. 29) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
  30. 30) Lov om forurenet jord.
  31. 31) Lov om statsgaranterede studielån.
  32. 32) Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning.
  33. 33) SU-loven.
  34. 34) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte.
  35. 35) Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser.
  36. 36) Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
  37. 37) Lov om uddannelsesopsparing.
  38. 38) Lov om almene boliger m.v.
  39. 39) Lov om kommunal anvisningsret.
  40. 40) Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
  41. 41) § 99 a i lov om friplejeboliger.
  42. 42) Lov om boligsparekontrakter.
  43. 43) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
  44. 44) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
  45. 45) Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig.