Lov om Udbetaling Danmark § 26

 1. § 26
  Ved Udbetaling Danmarks udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud opkræver Udbetaling Danmark kommunernes og statens andel af ydelserne og tilskuddene direkte fra kommunerne og staten, jf. § 27, efter de procentmæssige fordelinger, der er fastsat i de i § 1 nævnte love. Ved udbetaling af førtidspension og seniorpension tilkendt efter lov om social pension den 1. juli 2014 eller senere opkræver Udbetaling Danmark hele udgiften fra staten, jf. § 9 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Til brug for kommunens interne kontrol af Udbetaling Danmarks opkrævning direkte fra kommunerne efter 1. pkt. kan Udbetaling Danmark uden borgerens samtykke samkøre oplysninger over kommunens modtagere af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark med henblik på at udfærdige og videregive lister til kommunen.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark har kun krav på betaling fra staten efter stk. 1 for opgaver, der finansieres af administrationsbidrag fra kommunerne efter § 22, hvis de kontante ydelser eller økonomiske tilskud er udbetalt i overensstemmelse med lovgivningen, udgiften er bogført korrekt og Udbetaling Danmark opfylder krav, der er fastsat i medfør af stk. 7.
 3. Stk. 3.
  Krav på betaling fra staten efter stk. 1 for opgaver, der finansieres af administrationsbidrag fra kommunerne efter § 22, bortfalder, og udbetalte beløb skal tilbagebetales, hvis Udbetaling Danmark ikke efter anmodning forelægger dokumentation for Beskæftigelsesministeriet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af stk. 7.
 4. Stk. 4.
  Skyldes en fejlagtig udbetaling urigtige eller mangelfulde oplysninger fra en kommune, er den pågældende kommune ansvarlig for fejludbetalingen og skal indbetale et eventuelt tab til Udbetaling Danmark, herunder det beløb, som Udbetaling Danmark skal tilbagebetale til staten.
 5. Stk. 5.
  Tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten efter stk. 2 eller manglende dokumentation efter stk. 3, dækkes af kommunerne for opgaver, der finansieres af administrationsbidrag fra kommunerne efter § 22. Tab efter 1. pkt. dækkes som en del af kommunernes udgifter til betalingen for ydelser og tilskud. Tab på sagsområder, der er overført fra staten, dækkes af staten. Tab efter 3. pkt. dækkes som en del af statens udgifter til betalingen for ydelser og tilskud.
 6. Stk. 6.
  Skyldes en fejlagtig udbetaling af seniorpension til personer med fast bopæl i Danmark efter § 26 a i lov om social pension urigtige eller mangelfulde oplysninger fra Seniorpensionsenheden, er Seniorpensionsenheden ansvarlig for fejludbetalingen og skal indbetale et beløb svarende til et eventuelt tab til Udbetaling Danmark, herunder det beløb, som Udbetaling Danmark skal tilbagebetale til staten.
 7. Stk. 7.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om administration, beregning, opkrævning, betalinger og tilbagebetalinger. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark skal have ret til betaling fra staten i ganske særlige tilfælde, selv om fejludbetalingen ikke skyldes modtagerens svigagtige forhold eller skyldes en kommunes fejl. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte nærmere regler om, hvordan dækning af tab efter stk. 5, 2. pkt., skal fordeles mellem kommunerne.