Lov om Udbetaling Danmark § 22

 1. § 22
  Kommunerne skal ved indbetaling af bidrag til Udbetaling Danmark dække udgifterne til varetagelse af Udbetaling Danmarks sagområder, der er overført fra kommunerne.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark fastsætter størrelsen af bidragene. Bidragene skal dække samtlige udgifter til administration, sagsbehandling m.v. inden for et regnskabsår, som Udbetaling Danmark forventer at afholde i forbindelse med de opgaver, der er overført. I bidragene indgår Udbetaling Danmarks øvrige omkostninger, der er et led i driften af Udbetaling Danmark, f.eks. bestyrelseshonorarer, revisionshonorar, porto og statens udgifter til varetagelsen af opgaven som ansættelsesmyndighed for tjenestemænd, der overflyttes til ansættelse i staten efter lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, samt eventuelle over- eller underskud fra tidligere år.
 3. Stk. 3.
  I bidragene indgår udgifter til tilbagebetaling af lån, som er optaget efter § 32.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan fra kommunerne opkræve ekstraordinære bidrag, hvis administrationsbidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække Arbejdsmarkedets Tillægspensions udgifter til administrationen af Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver på sagsområder, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark efter § 1.
 5. Stk. 5.
  Kommunerne hæfter for de til enhver tid forfaldne tilgodehavender, som Arbejdsmarkedets Tillægspension måtte have for varetagelsen af opgaver på sagsområder, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark efter § 1.
 6. Stk. 6.
  Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte fordelingen af bidrag efter stk. 1 og 4 mellem kommunerne efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Ministeren kan herunder fastsætte regler om forskellige fordelinger for de enkelte dele af bidraget eller for fordelingen af udgifter vedrørende forskellige typer af sager.