Tolkeloven § 11

  1. § 11
    Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om tolkning til aktiviteter omfattet af §§ 10 og 10 a. Dette sker efter en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. I forbindelse med ansøgningen skal brugeren angive, hvilken leverandør der ønskes til den konkrete aktivitet.
  2. Stk. 2.
    Tolkemyndigheden orienterer den valgte tolkeleverandør om den tildelte tolkning, jf. stk. 1 og § 14, stk. 5.
  3. Stk. 3.
    Tolkebrugeren bestiller selv tolk på baggrund af afgørelsen efter stk. 1 og 2.