Tolkeloven § 10 a

  1. § 10 a
    Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til andre aktiviteter end de i § 10 nævnte aktiviteter til personer, der er omfattet af tolkeløsningen, jf. § 9.
  2. Stk. 2.
    Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der kan ydes tolkning til efter stk. 1, og hvilke beløbsgrænser der er for det samlede forbrug af tolkebistand til disse aktiviteter.