Tolkeloven § 10

  1. § 10
    Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere, jf. § 11. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der ydes tidsubegrænset tolkning til.