Toldloven § 77

  1. § 77
    På samme måde som anført i § 76 straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
    1. 1) Udsteder eller foranlediger udstedt et i en væsentlig henseende urigtigt dokument vedrørende oprindelse af varer, der er udført fra det danske toldområde, for at opnå toldmæssige fordele i et andet land i kraft af en mellem dette land og EU indgået associerings- eller handelsaftale.
    2. 2) Afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå told- og skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelsen af de i § 61 og § 63 nævnte dokumenter.
  2. Stk. 2.
    For så vidt angår forældelse af strafansvar for overtrædelse af stk. 1, hvorved nogen unddrager sig betaling af told eller afgift til et andet land, eller som er egnet til at medføre, at nogen uberettiget fritages for betaling af sådanne beløb, finder straffelovens § 93, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.