Toldloven § 76

 1. § 76
  Med bøde straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af § 73, forsætligt, groft uagtsomt eller i gentagne tilfælde inden for 2 år over for told- og skatteforvaltningen til brug i toldforhold:
  1. 1) Foretager en urigtig angivelse.
  2. 2) Fremlægger urigtige eller mangelfulde dokumenter eller regnskaber.
  3. 3) I øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.
  4. 4) Undlader at underrette told- og skatteforvaltningen om en for lav ansættelse, jf. § 13, 2. pkt.
 2. Stk. 2.
  Er handlingen foretaget med forsæt for at undgå betaling af told eller afgift eller for at opnå uberettiget fritagelse for eller godtgørelse af told eller afgift, straffes den med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.