Toldloven § 63

  1. § 63
    Skatteministeren kan autorisere her i landet hjemmehørende sammenslutninger til at udstede dokumenter (carneter), som over for myndigheder i andre stater garanterer for betaling af told og afgifter af varer, der i medfør af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale udføres herfra til midlertidig anvendelse i eller til transitering af en sådan stat.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte regler om godkendelse af kautionister med henblik på anvendelsen af EU's regler om forsendelse.