Teleloven § 81

 1. § 81
  Med bøde straffes
  1. 1) den, der overtræder § 7, stk. 1, § 10, stk. 3 og 4, § 31, stk. 4-7, § 35 eller § 51 a, stk. 1 og 4, eller § 62, stk. 1 og 3,
  2. 2) den udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der foretager portering af numre eller skift af udbyder uden slutbrugerens udtrykkelige samtykke, jf. § 28 a,
  3. 3) den udbyder, der ikke efterlever en forpligtelse som anført i § 41, stk. 2, nr. 3 og 4, som er pålagt udbyderen i medfør af en afgørelse truffet efter § 41, stk. 1,
  4. 4) den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 65, eller
  5. 5) den forsyningspligtudbyder, der under særlige omstændigheder ikke overholder regler, vilkår og forpligtelser, som er nævnt i § 16, eller maksimalpriser fastsat i medfør af § 17, stk. 1 og 2,
 2. Stk. 2.
  I regler fastsat i medfør af § 3, § 8, stk. 1, og §§ 9 og 61 og § 62, stk. 4, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  I regler fastsat i medfør af §§ 14 og 15 kan der fastsættes straf af bøde for den forsyningspligtudbyder, der i gentagne eller grovere tilfælde overtræder regler, vilkår og forpligtelser i forskriften.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 5. Stk. 5.
  Ved udmåling af straf efter stk. 1, nr. 3, skal der ved fastsættelse af bødens størrelse ud over de almindelige regler i straffelovens kapitel 10 tages hensyn til den juridiske persons omsætning det seneste år forud for domsafsigelsen eller udstedelsen af et bødeforlæg.