Teleloven § 15

 1. § 15
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om:
  1. 1) De udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende slutbrugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtydelser. Reglerne kan indeholde krav til indholdet af den kontrakt, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger, herunder
   1. a) krav om kompensations- og tilbagebetalingsordninger, som finder anvendelse, hvis kvalitetskrav, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har fastsat i medfør af § 4, stk. 4, eller § 15, stk. 3, ikke overholdes, og
   2. b) krav til eventuelle kontraktvilkår om sikkerhedsstillelse.
  2. 2) Udpegning af forsyningspligtudbydere. Reglerne kan bl.a. omfatte, hvordan udpegningen finder sted, udpegning ved offentligt udbud og udpegningens varighed.
  3. 3) Rammer for fastsættelse af vilkår for de efter stk. 2 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten. Reglerne kan bl.a. omfatte krav til indholdet af vilkårene, herunder kvalitetskrav til de ydelser, som de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere, og krav vedrørende kvalitetsmålinger og offentliggørelse heraf.
 2. Stk. 2.
  På grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 2, udpeger Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur en eller flere virksomheder som forsyningspligtudbydere, der forpligtes til at udbyde forsyningspligtydelser som nævnt i § 14, stk. 2 eller 3, eller som fastsat i medfør af § 14, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  På grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 3, fastsætter Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur nærmere vilkår for de i medfør af stk. 2 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten.