SPS-loven
Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Kapitel 1 Formål m.v.

 1. § 1
  Loven har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende.
 2. Stk. 2.
  Specialpædagogisk støtte i henhold til loven administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kapitel 2 Studerende, der kan få støtte

 1. § 2
  En studerende kan efter ansøgning få specialpædagogisk støtte, når vedkommende
  1. 1) på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen, jf. § 3,
  2. 2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, hvortil der kan ydes støtte, jf. § 4,
  3. 3) har dansk statsborgerskab, efter international overenskomst har ret til støtte på lige fod med danske statsborgere eller i støttemæssig henseende ved uddannelser i Danmark ligestilles med danske statsborgere efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse,
  4. 4) ikke overskrider støtterammen og støttetiden, jf. §§ 5-9, og
  5. 5) er studieaktiv, jf. §§ 10 og 11.
 2. Stk. 2.
  Specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i stk. 1, og som har særlig tilknytning til Danmark.
 3. Stk. 3.
  Det er en forudsætning for fortsat at modtage støtten, at den studerende opfylder betingelserne i stk. 1, jf. dog § 11 a.
 4. Stk. 4.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilknytningskravet i stk. 2.

Kapitel 3 Støttebehov og støttemuligheder

 1. § 3
  Specialpædagogisk støtte kan ydes i en eller flere støtteformer, hvis
  1. 1) støtte er nødvendig for at kompensere fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen,
  2. 2) funktionsnedsættelsen kan kompenseres og
  3. 3) det er praktisk muligt at tilvejebringe den nødvendige støtte.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) støtteformer,
  2. 2) begrænsning af støtte under hensyn til overholdelse af den bevilling, der er afsat på finansloven, og
  3. 3) begrænsning af støtte svarende til det økonomiske niveau, hvor støtte er eller ville være ydet til den enkelte studerende ved uddannelse i Danmark, til studierejser og praktikperioder i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, samt til uddannelse i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.
 1. § 3 a
  Uddannelses- og forskningsministeren kan i forbindelse med afgørelse efter § 12, stk. 3, til institutionerne stille krav om, at institutionerne ved køb af varer og tjenesteydelser til brug for specialpædagogisk støtte til de studerende, der skal have tilbud om specialpædagogisk støtte efter lovens kapitel 2, anvender en eller flere centralt koordinerede indkøbsaftaler om levering af varer og tjenesteydelser til brug for specialpædagogisk støtte.
 2. Stk. 2.
  Studerende, der modtager specialpædagogisk støtte, kan frit vælge mellem de leverandører, der er omfattet af centralt koordinerede indkøbsaftaler efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes forpligtelse til at anvende centralt koordinerede indkøbsaftaler efter stk. 1, herunder om proceduren og fremgangsmåden for anvendelsen heraf.

Kapitel 4 Uddannelser, hvortil der kan gives støtte

 1. § 4
  Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er indskrevet på og gennemgår
  1. 1) offentligt anerkendt videregående uddannelse indtil kandidatgrad, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte,
  2. 2) teoretisk og praktisk pædagogikum,
  3. 3) uddannelse i udlandet, som af en dansk uddannelsesinstitution er godkendt som led i en uddannelse, der er omfattet af nr. 1, og som den studerende er i gang med, og
  4. 4) uddannelse i udlandet, som ikke er omfattet af nr. 3, men som der kan ydes statens uddannelsesstøtte til.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan efter anmodning fra en anden minister bestemme, at videregående uddannelser, der henhører under vedkommende minister, henføres til loven.

Kapitel 5 Støtteramme og støttetid

 1. § 5
  Specialpædagogisk støtte kan ydes i indtil 70 måneder (støtterammen). Støtterammen forlænges, i det omfang den normerede uddannelsestid for en uddannelse overstiger 58 måneder, og kan forlænges, hvis
  1. 1) den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, der består af flere uddannelser, overstiger 58 måneder,
  2. 2) den studerende har gennemført en uddannelse, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1, som adgangsgivende uddannelse til den uddannelse, der gives støtte til, uden at have gennemført en anden adgangsgivende uddannelse, eller
  3. 3) den studerende gennemgår sidefagssupplering eller pædagogikum.
 1. § 6
  Specialpædagogisk støtte til den enkelte uddannelse kan inden for støtterammen, jf. § 5, ydes i det antal måneder, der svarer til den normerede uddannelsestid, herunder eventuel obligatorisk praktik, med et tillæg på 12 måneder (støttetiden).
 1. § 7
  Støtterammen, jf. § 5, og støttetiden, jf. § 6, kan forlænges
  1. 1) med indtil 12 måneder, hvis den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af deltagelse i institutionens styrelse eller arbejde vedrørende uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold,
  2. 2) hvis den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold,
  3. 3) med indtil 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen i forbindelse med fødsel eller adoption, og
  4. 4) hvis den studerende har opbrugt støttetiden og skønnes at kunne afslutte uddannelsen inden for 12 måneder.
 1. § 8
  Støtterammen, jf. § 5, kan forlænges for en uddannelse, den studerende er i gang med, hvis sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den studerende ikke har gennemført en tidligere påbegyndt uddannelse og derfor har skiftet til en ny uddannelse.
 1. § 9
  Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om forlængelse af støtteramme og støttetid efter ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af støtteramme og støttetid.

Kapitel 6 Studieaktivitet

 1. § 10
  Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er studieaktive, jf. stk. 2. Kravet om studieaktivitet gælder ikke for den periode, hvor studerende, der har fået bevilget hjælpemidler, kan anvende de tildelte hjælpemidler i op til 3 måneder efter endt uddannelse, jf. § 11 a. Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om studieaktiviteten.
 2. Stk. 2.
  En studerende er studieaktiv, indtil vedkommende er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder.
 3. Stk. 3.
  Forlængelse af støttetiden i henhold til § 7 medregnes ikke i opgørelsen af det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, jf. stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Ved uddannelse, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1 og 3, kontrollerer uddannelsesinstitutionen løbende den studerendes studieaktivitet og indberetter til Uddannelses- og Forskningsministeriet, når den studerende ikke længere er studieaktiv. Ved uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2, varetages kontrol og indberetning af ansættelsesinstitutionen.
 5. Stk. 5.
  Ved uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, sørger den studerende ved dokumentation fra den udenlandske uddannelsesinstitution for, at den danske uddannelsesinstitution får meddelelse om studieaktiviteten efter den danske uddannelsesinstitutions bestemmelse i det enkelte tilfælde. På grundlag heraf foretager den danske uddannelsesinstitution indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. stk. 4.
 6. Stk. 6.
  Ved uddannelse, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4, sørger den studerende ved dokumentation fra den udenlandske uddannelsesinstitution for, at Uddannelses- og Forskningsministeriet får meddelelse om studieaktiviteten efter Uddannelses- og Forskningsministeriets bestemmelse i det enkelte tilfælde.
 1. § 11
  Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som ikke opfylder betingelsen i § 10, stk. 2, hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af en indstilling fra uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en sådan fremgang i den studerendes studieforløb, at det er rimeligt, at der fortsat tildeles støtte.

Kapitel 6 a Fortsat støtte efter endt uddannelse

 1. § 11 a
  Studerende, der har fået bevilget specialpædagogisk støtte i form af hjælpemidler, kan anvende de tildelte hjælpemidler efter endt uddannelse, indtil vedkommende har fået tildelt den fornødne støtte i form af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om social service og i op til 3 måneder efter endt uddannelse.
 2. Stk. 2.
  Fortsat støtte i form af hjælpemidler efter endt uddannelse medregnes ikke i opgørelsen af det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, jf. § 6.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fortsat støtte efter endt uddannelse, herunder om procedurer for anvendelse af støtte efter endt uddannelse og om, hvilke hjælpemidler der er omfattet af stk. 1.

Kapitel 7 Ansøgning, administration og digital kommunikation

 1. § 12
  Den studerende indgiver ansøgning henholdsvis til den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er optaget, og til ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1-3.
 2. Stk. 2.
  Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, foretager indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet om støtte.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om støtte til den studerende på baggrund af ansøgning og indstilling fra institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan efter ophør af uddannelsen bestemme, at støtte ydet i form af hjælpemidler m.v. overdrages til den studerende til ejendom.
 4. Stk. 4.
  Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, yder støtten til den studerende i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets afgørelse og afholder udgifterne hertil. Ved institutionens afgørelser herom gælder forvaltningsloven for institutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning.
 5. Stk. 5.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet kompenserer institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, for de udgifter, som institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, har afholdt i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets afgørelse og kan udbetale forskud på beløbet.
 6. Stk. 6.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om ansøgning og indstilling, herunder om frister, jf. stk. 1 og 2, samt regler om kompensation, jf. stk. 5, og om tilbageførsel af uforbrugte midler.
 7. Stk. 7.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om institutionernes regnskabsaflæggelse samt om revision af regnskaberne.
 1. § 12 a
  Henholdsvis uddannelsesinstitutionen og ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, indgiver indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om specialpædagogisk støtte på vegne af den studerende. Indstillingen skal indgives digitalt ved anvendelse af digital løsning. Den digitale løsning stilles til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen om specialpædagogisk støtte ved anvendelse af den digitale løsning, som Børne- og Undervisningsministeriet på Uddannelses- og Forskningsministeriets vegne stiller til rådighed. Uddannelsessøgende skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen digitalt.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser og meddelelser kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Uddannelses- og Forskningsministeriet og dettes styrelser og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Børne- og Undervisningsministeriet og dettes styrelser og institutioner skal ske digitalt.
 4. Stk. 4.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.
 1. § 13
  Den studerende indgiver ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4, når den pågældende er optaget på den udenlandske uddannelsesinstitution.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om og yder støtte til den studerende, jf. stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om ansøgning, jf. stk. 1, herunder om frister.

Kapitel 8 Forskellige bestemmelser

 1. § 14
  Uddannelses- og Forskningsministeriet skal sikre, at studerende og uddannelsesinstitutioner samt ansættelsesinstitutionen kan få rådgivning og vejledning om specialpædagogisk støtte og betingelserne herfor samt om ansøgning og indstilling.
 1. § 15
  Uddannelses- og Forskningsministeriet kan hos den studerende, andre offentlige myndigheder og private institutioner indhente de oplysninger om den studerende, der er nødvendige for at træffe afgørelse om tildeling af samt kontrol med støtten. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger, herunder at oplysninger skal gives i elektronisk form og i givet fald i hvilket format.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den studerende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov.
 1. § 16
  Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at opgaver, som efter denne lov varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet, helt eller delvis varetages af uddannelsesinstitutionerne, henholdsvis ansættelsesinstitutionen.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet kan efter klage eller på egen foranledning ændre en uddannelsesinstitutions, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, afgørelse.
 3. Stk. 3.
  I det omfang uddannelsesinstitutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, efter stk. 1 tillægges beføjelse til at træffe afgørelse efter denne lov, gælder forvaltningsloven for disse institutioner.
 4. Stk. 4.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, varetagelse af opgaver og om Uddannelses- og Forskningsministeriets tilsyn hermed, herunder regler om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet fra uddannelsesinstitutionerne og ansættelsesinstitutionen kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet, herunder individbaserede oplysninger.
 1. § 17
  Afgørelser truffet af en uddannelsesinstitution eller ansættelsesinstitutionen efter denne lov kan, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Uddannelses- og Forskningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet kan, indtil 6 måneder efter at klageren har modtaget meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser truffet af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter denne lov kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.
 1. § 17 a
  Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren eller Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.

 1. § 18
  Loven træder i kraft den 1. august 2000 og har virkning for ydelse af støtte fra den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Studerende, der er omfattet af loven, og som i henhold til § 63 i lov om aktiv socialpolitik har fået tilsagn om støtte, der går ud over den 1. januar 2001, vil fortsat kunne modtage støtten.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om støtte i henhold til stk. 2, herunder om, at støtte ydes af uddannelsesinstitutionen på grundlag af det givne tilsagn.
 1. § 19
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.