SPS-loven § 13

  1. § 13
    Den studerende indgiver ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4, når den pågældende er optaget på den udenlandske uddannelsesinstitution.
  2. Stk. 2.
    Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om og yder støtte til den studerende, jf. stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om ansøgning, jf. stk. 1, herunder om frister.