SPS-loven § 11 a

  1. § 11 a
    Studerende, der har fået bevilget specialpædagogisk støtte i form af hjælpemidler, kan anvende de tildelte hjælpemidler efter endt uddannelse, indtil vedkommende har fået tildelt den fornødne støtte i form af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om social service og i op til 3 måneder efter endt uddannelse.
  2. Stk. 2.
    Fortsat støtte i form af hjælpemidler efter endt uddannelse medregnes ikke i opgørelsen af det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, jf. § 6.
  3. Stk. 3.
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fortsat støtte efter endt uddannelse, herunder om procedurer for anvendelse af støtte efter endt uddannelse og om, hvilke hjælpemidler der er omfattet af stk. 1.