SPS-loven § 12

 1. § 12
  Den studerende indgiver ansøgning henholdsvis til den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er optaget, og til ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1-3.
 2. Stk. 2.
  Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, foretager indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet om støtte.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om støtte til den studerende på baggrund af ansøgning og indstilling fra institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan efter ophør af uddannelsen bestemme, at støtte ydet i form af hjælpemidler m.v. overdrages til den studerende til ejendom.
 4. Stk. 4.
  Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, yder støtten til den studerende i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets afgørelse og afholder udgifterne hertil. Ved institutionens afgørelser herom gælder forvaltningsloven for institutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning.
 5. Stk. 5.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet kompenserer institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, for de udgifter, som institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, har afholdt i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets afgørelse og kan udbetale forskud på beløbet.
 6. Stk. 6.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om ansøgning og indstilling, herunder om frister, jf. stk. 1 og 2, samt regler om kompensation, jf. stk. 5, og om tilbageførsel af uforbrugte midler.
 7. Stk. 7.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om institutionernes regnskabsaflæggelse samt om revision af regnskaberne.