Pensionsformueafgiftsloven § 13

 1. § 13
  Hvis opgørelse efter § 7 og § 8 ikke indgives rettidigt, kan statsskattedirektoratet opgøre afgiftsgrundlaget skønsmæssigt og opkræve afgiften hos de afgiftspligtige efter § 2, stk. 1, og hos pengeinstitutter med konti som nævnt i § 2, stk. 2. Reglerne i § 9, stk. 1, 2. pkt., og § 9, stk. 2 og 4-5, finder tilsvarende anvendelse på denne opgørelse.
 2. Stk. 2.
  Statsskattedirektoratet kan pålægge de afgiftspligtige efter § 2, stk. 1, og de i stk. 1 nævnte pengeinstitutter inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som direktoratet har brug for ved kontrollen med opgørelsen af afgiften.
 3. Stk. 3.
  Indsendes opgørelsen efter § 7 og § 8 eller oplysningerne efter stk. 2 ikke rettidigt, kan statsskattedirektoratet pålægge den, der skal indsende opgørelsen, daglige bøder, indtil opgørelsen eller oplysningerne fremkommer. Statsskattedirektoratets afgørelse kan indbringes for ministeren for skatter og afgifter.
 4. Stk. 4.
  Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte de nærmere regler om lovens administration.