Pensionsformueafgiftsloven § 9

 1. § 9
  Statsskattedirektoratet kontrollerer opgørelsen og afgiftsberegningen. Anser statsskattedirektoratet en opgørelse eller beregning for urigtig, forelægger direktoratet sagen for ligningsrådet, der kan ændre opgørelsen og beregningen.
 2. Stk. 2.
  Statsskattedirektoratet underretter den, der har indsendt opgørelsen, om eventuelle ændringer af afgiften. Pengeinstituttet videresender meddelelsen til den afgiftspligtige inden 4 uger efter, at pengeinstituttet har modtaget underretning om afgiftsændringen.
 3. Stk. 3.
  Anser en afgiftspligtig kontohaver i et pengeinstitut den af pengeinstituttet foretagne opgørelse af afgiftsgrundlaget eller beregning af afgiften for urigtig, kan den afgiftspligtige indbringe spørgsmålet for landsskatteretten inden 8 uger efter betalingstidspunktet efter § 7, stk. 1. Kontohaveren skal vedlægge en erklæring fra pengeinstituttet om beregning af afgiften og anføre, på hvilke punkter kontohaveren mener at afgiften er opgjort forkert, samt pengeinstituttets kommentarer hertil.
 4. Stk. 4.
  Skattestyrelseslovens regler for klage til landsskatteretten og indbringelse for domstolene finder tilsvarende anvendelse på klager over afgiftsændringer foretaget af ligningsrådet, jfr. stk. 1 og 2, og klager over pengeinstituttets opgørelse af afgiften, jfr. stk. 3. Klage over afgiftsændringen medfører ikke, at fristen for indbetaling af afgiften forlænges.
 5. Stk. 5.
  For meget indbetalt afgift tilbagebetales. Yderligere afgiftsbeløb skal indbetales inden 6 uger efter meddelelsen fra statsskattedirektoratet om den ændrede afgift. For konti i pengeinstitutter finder § 8, stk. 2, tilsvarende anvendelse.