Pakkerejseloven
Lov om pakkerejser

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde og fravigelighed

 1. § 1
  Loven gælder for aftaler om køb af pakkerejser, som en kunde indgår med en arrangør eller med en formidler, der handler i arrangørens navn. §§ 2, 3 og 5 gælder endvidere for udbud af pakkerejser.
 2. Stk. 2.
  Loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for kunden eller den, som indtræder i kundens krav, medmindre andet er angivet i loven.

Kapitel 2

Definitioner

 1. § 2
  Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:
 2. Stk. 2.
  Særskilt fakturering af de i stk. 1 nævnte elementer medfører ikke, at kombinationen af disse falder uden for loven.
 1. § 3
  Som arrangør anses enhver, der tilrettelægger pakkerejser og udbyder eller sælger disse direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis.
 2. Stk. 2.
  Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger en pakkerejse i arrangørens navn.
 1. § 4
  Som kunde anses enhver, der køber, eller i hvis navn der købes en pakkerejse. Overdrager kunden pakkerejsen, anses tillige den, der får overdraget pakkerejsen, som kunde.

Kapitel 3

Information m.v.

 1. § 5
  Prisen for en pakkerejse skal tydeligt og let forståeligt fremgå af brochurer, annoncer og andet markedsføringsmateriale.
 2. Stk. 2.
  Oplysninger i en brochure, annonce eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen om køb af pakkerejsen, medmindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren fastsætter efter forhandling med Forbrugerombudsmanden nærmere regler om oplysninger i brochurer.
 1. § 6
  Arrangøren skal inden aftalens indgåelse meddele kunden aftalevilkårene samt give oplysning om bestemmelser vedrørende pas, visum, vaccinationer og lignende, som skal overholdes, for at pakkerejsen kan gennemføres. Arrangøren skal bekræfte aftalevilkårene skriftligt eller på anden egnet måde over for kunden, herunder udlevere kopi af aftalen, hvis den er indgået skriftligt.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelserne i stk. 1 kan fraviges i nødvendigt omfang, hvis aftalen indgås kort før pakkerejsens påbegyndelse.
 1. § 7
  Inden pakkerejsen påbegyndes, skal kunden af arrangøren skriftligt eller på anden egnet måde have oplysning om praktiske forhold vedrørende pakkerejsens gennemførelse.
 1. § 8
  Justitsministeren fastsætter regler om vilkår, som aftalen skal indeholde, og om de oplysninger, der skal meddeles kunden i medfør af §§ 6 og 7.

Kapitel 4

Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i

 1. § 9
  Kunden kan afbestille en pakkerejse. Afbestiller kunden pakkerejsen, kan arrangøren alene kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.
 2. Stk. 2.
  Afbestillingsretten efter stk. 1 kan begrænses eller fraviges i aftalen, hvis arrangørens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset.
 3. Stk. 3.
  Kunden kan endvidere afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
 4. Stk. 4.
  Stk. 3 gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.
 1. § 10
  Arrangøren skal meddele kunden vilkårene for afbestilling inden aftalens indgåelse. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om afbestillingsvilkår.
 1. § 11
  Arrangøren skal inden aftalens indgåelse give kunden oplysning om mulighederne og vilkårene for at tegne forsikring til dækning af, at kunden på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i pakkerejsen. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om minimumsdækning.
 1. § 12
  Kunden kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen, såfremt arrangøren eller formidleren underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden pakkerejsens påbegyndelse.
 2. Stk. 2.
  Kunderne hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.
 1. § 13
  Arrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen som følge af ændringer i
 2. Stk. 2.
  Prisforhøjelse kan kun foretages, hvis arrangøren hurtigst muligt underretter kunden herom og aftalen om køb af pakkerejsen udtrykkeligt giver mulighed for både forhøjelse og nedsættelse af prisen samt angiver den præcise beregningsmetode herfor.
 3. Stk. 3.
  Den aftalte pris for pakkerejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.
 1. § 14
  Bestemmelser om, at arrangøren forbeholder sig ret til ændringer, og andre almindelige forbehold i aftalen kan ikke gøres gældende over for kunden.

Kapitel 5

Arrangørens misligholdelse m.v. inden pakkerejsens påbegyndelse

 1. § 15
  Viser det sig inden pakkerejsens påbegyndelse, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, uden at et eller flere vilkår ændres, eller aflyses pakkerejsen, skal arrangøren hurtigst muligt underrette kunden herom.
 2. Stk. 2.
  Samtidig med den i stk. 1 nævnte underretning skal arrangøren give kunden oplysning om dennes beføjelser, om retsvirkningen af at undlade at give meddelelse som nævnt i stk. 3 samt om, hvortil kundens meddelelse kan gives. I modsat fald kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation efter stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at pakkerejsen aflyses, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter modtagelsen af en underretning som nævnt i stk. 1. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende, jf. dog stk. 2.
 1. § 16
  Aflyser arrangøren pakkerejsen, uden at dette skyldes kundens egne forhold, eller kan det med sikkerhed forudses, at aftalen i øvrigt vil blive misligholdt væsentligt af arrangøren, har kunden ret til
 2. Stk. 2.
  Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen, i det omfang denne ikke kan kræves erstattet af arrangøren, jf. § 17. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen.
 1. § 17
  Lider kunden tab som følge af, at arrangøren ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre
 2. Stk. 2.
  Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis den manglende opfyldelse af aftalen angår egenskaber ved pakkerejsen, som må anses tilsikrede.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om frister for aflysning i de i stk. 1, nr. 1, anførte tilfælde.

Kapitel 6

Arrangørens misligholdelse m.v. efter pakkerejsens påbegyndelse

 1. § 18
  Er pakkerejsen mangelfuld, kan kunden kræve, at arrangøren afhjælper mangelen, medmindre dette vil påføre arrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.
 1. § 19
  Kan afhjælpning ikke kræves, jf. § 18, eller afhjælper arrangøren efter kundens påkrav ikke mangelen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris. Kunden kan endvidere gøre krav gældende i henhold til § 20.
 1. § 20
  Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen.
 2. Stk. 2.
  Hæver kunden aftalen, skal arrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme arrangøren en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for kunden.
 3. Stk. 3.
  Hæver kunden aftalen, har kunden endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet eller et andet sted, som er angivet i aftalen, med et transportmiddel, der svarer til det aftalte.
 1. § 21
  Tilbyder arrangøren at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.
 1. § 22
  Lider kunden tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre mangelen skyldes forhold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 3 og 4. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis mangelen angår egenskaber, som må anses tilsikrede.
 2. Stk. 2.
  Har mangelen forvoldt kunden væsentlig ulempe, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse.
 1. § 23
  Sker der skade på kundens person eller ting som følge af en mangel ved pakkerejsen, finder § 22 tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Sker der skade på kundens person, skal arrangøren hurtigt søge at komme kunden til undsætning.
 1. § 24
  Erstatningen efter §§ 22 og 23 kan i aftalen om køb af pakkerejsen begrænses i overensstemmelse med regler i internationale konventioner, som gælder for den mangelfulde del af pakkerejsen.
 1. § 25
  Fremsætter kunden klager under pakkerejsen, skal arrangøren og den pågældende tjenesteyder bestræbe sig på at finde passende løsninger.
 1. § 26
  Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget mangelen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig mangelen, jf. dog stk. 2 og § 27.
 2. Stk. 2.
  Er kundens pligter efter stk. 1 ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation.
 1. § 27
  § 26 gælder ikke, hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.
 2. Stk. 2.
  § 26 gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade, jf. § 23.

Kapitel 7

Hæftelse over for kunden

 1. § 28
  Formidleren hæfter umiddelbart over for kunden for økonomiske krav, der i medfør af denne lov kan rejses over for arrangøren.
 2. Stk. 2.
  Formidleren indtræder i kundens krav mod arrangøren. Formidlerens krav kan bortfalde eller nedsættes, hvis kundens krav skyldes formidlerens forhold.

Kapitel 8

Kundens pligter

 1. § 29
  Kunden skal sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer.
 2. Stk. 2.
  Kunden skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse.

Kapitel 9

Straf

 1. § 30
  Overtrædelse af § 5, stk. 1, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder grov eller oftere gentagen overtrædelse af § 6, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af § 5, stk. 3, § 8, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2, og § 17, stk. 3, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

 1. § 31
  Loven træder i kraft den 1. oktober 1993, jf. dog stk. 3, og finder anvendelse på aftaler om køb af pakkerejser, når pakkerejsen ifølge aftalen skal påbegyndes efter lovens ikrafttræden.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelserne i §§ 6 og 7, § 9, stk. 1 og 2, §§ 10-13, § 17, stk. 1, nr. 1, og § 24 finder dog kun anvendelse på aftaler om køb af pakkerejser, der indgås efter lovens ikrafttræden.
 3. Stk. 3.
  § 5 træder i kraft den 1. januar 1994.
 1. § 32
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.