Mineralolieafgiftsloven § 28

 1. § 28
  For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter
  1. 1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller
  2. 2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.
 2. Stk. 2.
  Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 31, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:
  1. 1) Den autoriserede oplagshaver, den registrerede vareafsender eller enhver anden person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 3 eller § 4, eller
  2. 2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.
 3. Stk. 3.
  For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 2, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.
 4. Stk. 4.
  For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 2, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.
 5. Stk. 5.
  For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 2, stk. 1, nr. 4, hæfter
  1. 1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller
  2. 2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.
 6. Stk. 6.
  For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 4 b, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter
  1. 1) den eller de personer, der foretager leveringen,
  2. 2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller
  3. 3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.
 7. Stk. 7.
  For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 4 b, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter
  1. 1) den eller de personer, der er sælger af varerne,
  2. 2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 4 b, stk. 6, eller
  3. 3) den eller de personer, der modtager varerne, i tilfælde hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 4 b, stk. 6, nr. 1 og 2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 3.
 8. Stk. 8.
  For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 32, jf. § 4 b, hæfter
  1. 1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 4 b, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2, og
  2. 2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.
 9. Stk. 9.
  For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.
 10. Stk. 10.
  Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 3 eller registreret som vareafsender efter § 4, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere eller varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.
 11. Stk. 11.
  Hæftelse for afgift efter stk. 1-9 omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter el.lign. driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.