Mineralolieafgiftsloven § 14

 1. § 14
  Oplagshavere, der er autoriseret efter § 3, stk. 2, skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer samt over genvundne benzindampe, jf. § 8, stk. 1, nr. 6. Virksomhederne skal endvidere føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer, som ikke er fremstillet af virksomheden.
 2. Stk. 2.
  Andre oplagshavere og farvningsvirksomheder registreret efter § 4 a skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af afgiftspligtige varer.
 3. Stk. 3.
  Registrerede varemodtagere, virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 4 b, stk. 5 eller 6, skal føre regnskab over vareleveringer. De i 1. pkt. nævnte virksomheder og repræsentanter skal endvidere føre en fortegnelse over, hvor varerne er leveret.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder, som køber varer, der er afgiftsberigtiget efter bilag 2, nr. 2 og 10, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af sådanne varer til andre erhvervsdrivende.
 5. Stk. 5.
  Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal konstatere eller verificere vandindholdet i varer omfattet af § 1, stk. 5, og på forlangende dokumentere dette over for told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte de nærmere regler for opgørelse af vandindholdet.
 6. Stk. 6.
  Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 5, for hver kategori af vandindhold.
 7. Stk. 7.
  Ved udlevering fra en autoriseret oplagshaver eller registreret farvningsvirksomhed skal fakturaen indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet, varens art og mængde samt afgiftens størrelse ved dagtemperatur. Hvis udlevering finder sted fra andre end en oplagshaver eller farvningsvirksomhed, skal leverandøren, såfremt modtageren er registreret efter merværdiafgiftsloven, på forlangende udstede en faktura med de nævnte oplysninger. Virksomheder, som leverer varer iblandet biobrændstoffer til anvendelse som motorbrændstof, skal udstede faktura, hvor mængden af biobrændstoffer er angivet.
 8. Stk. 8.
  Virksomheder mv. skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier og opgørelser i 5 år efter regnskabsårets udløb.
 9. Stk. 9.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for virksomhedernes regnskabsførelse, og for indretning af teknisk måleudstyr og montering af dette i virksomheden.