Mineralolieafgiftsloven § 2

 1. § 2
  Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås,
  1. 1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,
  2. 2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,
  3. 3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller
  4. 4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.
 2. Stk. 2.
  Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4, jf. § 31.
 3. Stk. 3.
  Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til
  1. 1) en registreret varemodtager efter § 4, stk. 2,
  2. 2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller
  3. 3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 3 eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 4, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.