Lastbilstilskudsloven
Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler

 1. § 1
  Efter reglerne i denne lov ydes tilskud til miljøvenlige lastbiler, der er registreret 1. gang her eller i udlandet den 1. januar 1999 eller senere, men senest til og med den 30. september 2001, efter færdselslovens § 72, stk. 1.
 1. § 2
  Ved en miljøvenlig lastbil forstås et køretøj, der mindst overholder de grænseværdier, der fremgår af bilag I, punkt 6.2.1., linje A i tabel 1 til Rådets direktiv nr. 88/77/EØF, som ændret ved direktiv1999/96/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer.
 1. § 3
  Tilskuddet udgør 10.000 kr.
 1. § 4
  Tilskuddet udbetales af de statslige told- og skattemyndigheder til de registrerede brugere af lastbiler, der opfylder de i § 2 nævnte krav til emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer. Der udbetales ét tilskud pr. lastbil.
 1. § 5
  Brugere af køretøjer, for hvilke der er udbetalt tilskud, skal tilbagebetale tilskuddet, hvis køretøjet har været i aktivt brug i mindre end 6 måneder under registrering i Danmark i en periode på 12 måneder efter første registrering i Danmark.
 2. Stk. 2.
  Personer, selskaber og lignende, der modtager tilskud vedrørende lastbiler, som de på tidspunktet for modtagelsen af tilskud ikke længere har rådighed over, skal tilbagebetale tilskuddet til de statslige told- og skattemyndigheder.
 1. § 6
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven.
 1. § 7
  Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.