Lastbilstilskudsloven § 2

  1. § 2
    Ved en miljøvenlig lastbil forstås et køretøj, der mindst overholder de grænseværdier, der fremgår af bilag I, punkt 6.2.1., linje A i tabel 1 til Rådets direktiv nr. 88/77/EØF, som ændret ved direktiv1999/96/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer.