Kvælstofoxiderafgiftsloven § 7

 1. § 7
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages varer, der
  1. 1) tilføres en anden registreret virksomhed efter § 4,
  2. 2) leveres til udlandet,
  3. 3) fritages for afgift efter § 8,
  4. 4) hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden som følge af varernes art, lækage el.lign. er gået tabt eller
  5. 5) returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.
 2. Stk. 2.
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages endvidere 0,14 pct. af den mængde afgiftspligtig benzin, der udleveres fra den autoriserede oplagshaver, hvis den afgiftspligtige benzin ved udleveringen gennemløber et dampretursystem, som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.