Kvælstofoxiderafgiftsloven § 6

 1. § 6
  For registrerede virksomheder, der opgør den udledte mængde af NO₂-ækvivalenter i overensstemmelse med § 1, stk. 2 eller 3, opgøres den afgiftspligtige mængde som mængden af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding fra virksomheden registreret på virksomhedens målere i afgiftsperioden. Hvis et anlæg benyttes under 500 driftstimer på kalenderårsbasis, kan virksomheden dog undlade at foretage målinger og i stedet opgøre den afgiftspligtige mængde for anlægget på anden vis for kalenderåret. Det er en betingelse, at der kan fremlægges anden dokumentation for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde end ved måling, jf. 1. pkt., og at det sandsynliggøres, at afgiftsbetalingen ikke er mindre, end den ville være ved måling, jf. 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  For registrerede virksomheder, der opgør den udledte mængde af NO₂-ækvivalenter til luften i overensstemmelse med § 1, stk. 4, opgøres den afgiftspligtige mængde som mængden af varer omfattet af bilag 1, der er udleveret fra virksomheden, jf. dog § 7. I opgørelsen skal endvidere medtages virksomhedens eget forbrug af varer, jf. dog § 8, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Registrerede virksomheder, der ud over opgørelsen efter stk. 1 opgør anden udledt mængde af NO₂-ækvivalenter til luften efter § 1, stk. 4, opgør den afgiftspligtige mængde af den del af virksomhedens udledning, der er omfattet af § 1, stk. 4, efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  I andre tilfælde opgøres den afgiftspligtige mængde i overensstemmelse med stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Opgørelsen specificeres efter regler, som fastsættes af told- og skatteforvaltningen.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om administration af afgiftspligten efter stk. 1.