Kvælstofoxiderafgiftsloven § 8

 1. § 8
  Fritaget for afgift er varer, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 9, stk. 3, til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer.
 2. Stk. 2.
  Fritaget for afgift er registrerede virksomheders leverancer af varer omfattet af bilag 1
  1. 1) til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt,
  2. 2) til brug om bord på skibe i udenrigsfart, dog ikke lystfartøjer, og
  3. 3) til brug om bord på fiskefartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover, dog ikke lystfartøjer.
 3. Stk. 3.
  Fritaget for afgift er olieprodukter, som medbringes fra udlandet til brug i køretøjets normale standardtank eller reservedunk, jf. dog § 15, stk. 3. Der ydes desuden afgiftsfritagelse for gas, der er indeholdt i lightere, der indføres fra udlandet.
 4. Stk. 4.
  Et energiprodukt, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt, er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.