Kvælstofoxiderafgiftsloven § 12

  1. § 12
    Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen om skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret i § 5, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse, i tilfælde af at størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens målere.
  3. Stk. 3.
    For afgiftspligtige, der ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. dog § 15, stk. 2.