Kulbrinteskatteloven § 20 F

 1. § 20 F
  Den skattepligtige kan ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst vælge at anvende reglerne i dette kapitel for betalinger, når følgende betingelser er opfyldt:
  1. 1) Betalingen medregnes i anskaffelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 3, der anvendes som nævnt i § 8, stk. 1.
  2. 2) Betalingen gennemføres inden for perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2025.
  3. 3) Anskaffelsen af driftsmidlerne sker i henhold til en plan, der er godkendt eller skal godkendes efter § 10, stk. 2 eller 3, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og som er indsendt til godkendelse inden for perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2025.
  4. 4) Planen som nævnt i nr. 3 er godkendt senest i indkomståret 2026, og betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, er opfyldt senest i indkomståret 2026.
 2. Stk. 2.
  Den skattepligtiges valg af reglerne i dette kapitel skal foretages i forbindelse med rettidig selvangivelse for det første indkomstår, hvor reglerne ønskes anvendt. Når den skattepligtige har valgt at anvende reglerne i dette kapitel, er valget bindende for samtlige betalinger omfattet af stk. 1 i det pågældende og efterfølgende indkomstår.