Afskrivningsloven § 5 C

 1. § 5 C
  Følgende driftsmidler afskrives på en særskilt saldo:
  1. 1) Skibe med en bruttotonnage på 20 t eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af § 5 B.
  2. 2) Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel.
  3. 3) Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas.
  4. 4) Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW og anlæg til indvinding af vand til almene vandforsyninger, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3.
  5. 5) Spildevandsanlæg.
 2. Stk. 2.
  Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo:
  1. 1) Anlæg til transport, lagring og distribution m.v. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand.
  2. 2) Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation.
  3. 3) Fast jernbanemateriel.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 gælder ikke for aktiver, i det omfang disse afskrives efter kapitel 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på den del af anlæggene m.v., som udgøres af edb-software og edb-hardware.
 4. Stk. 4.
  Afskrivning på aktiver omfattet af stk. 1 kan højst udgøre 15 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi. I indkomstårene 2008 og 2009 er afskrivningssatsen i 1. pkt. 23 pct., i indkomstårene 2010 og 2011 er afskrivningssatsen 21 pct., i indkomstårene 2012 og 2013 er afskrivningssatsen 19 pct., og i indkomstårene 2014 og 2015 er afskrivningssatsen 17 pct. Afskrivning på aktiver omfattet af stk. 2 kan højst udgøre 7 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi. Reglerne for driftsmidler omfattet af § 5, bortset fra § 5, stk. 4-6, § 5 A og § 6 finder tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Stk. 1, nr. 4, finder ikke anvendelse på vindmøller, der er anskaffet i indkomstår, der udløber før indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.
 6. Stk. 6.
  Stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse på vindmøller.