Kulbrinteskatteloven
Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

 1. § 1
  Denne lov omfatter beskatning af enhver form for indkomst i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter og dertil knyttet virksomhed, herunder anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, når indtægterne er erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført
  1. 1) i Danmark, herunder søterritoriet, samt dansk kontinentalsokkelområde;
  2. 2) i fremmed stat, herunder sådan stats søterritorium og kontinentalsokkelområde, for så vidt angår kulbrinteforekomster, som er beliggende både på et område, der er omfattet af nr. 1, og i anden stat, såfremt indvinding helt eller delvis er undergivet dansk højhedsret efter aftale med sådan anden stat;
  3. 3) uden for de i nr. 1 nævnte områder for så vidt angår rørledningstransport af kulbrinter, der er indvundet på et område, som er omfattet af nr. 1 eller nr. 2, i den udstrækning beskatningen er forbeholdt Danmark efter aftale med anden stat.
 2. Stk. 2.
  Indkomsten opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af denne lov.
 1. § 2
  Af indkomst efter § 1 svares personlig indkomstskat, dødsboskat, selskabsskat, tillægsselskabsskat eller skat efter fondsbeskatningsloven efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af kapitel 2 og 4.
 2. Stk. 2.
  Endvidere svares der en kulbrinteskat efter bestemmelserne i kapitel 3 A.
 3. Stk. 3.
  Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kapitel 3 B, jf. § 20 F, svarer endvidere en tillægsskat efter § 20 J.
 1. § 3
  Pligt til at svare skat efter denne lov påhviler personer, dødsboer samt selskaber, selvejende institutioner og foreninger mv., som oppebærer indtægter, der er omfattet af § 1. Foreninger mv., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, svarer skat af indkomst som nævnt i § 1 efter de for sådanne foreninger mv. gældende regler i skattelovgivningen, bortset fra indtægter som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, jf. § 4, stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Skattepligtige i henhold til denne lov, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens § 1, dødsboskattelovens § 1, stk. 2, selskabsskattelovens § 1 eller § 1 i fondsbeskatningsloven om skattepligt, kan kun fratrække udgifter i det omfang, de vedrører indtægter, der er omfattet af § 1. Er den skattepligtige tillige skattepligtig efter kildeskatteloven, dødsboskatteloven, selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, medregnes indkomsten opgjort efter denne lov ved opgørelsen af den skattepligtiges samlede indkomst, jf. dog §§ 4 og 21.
 3. Stk. 3.
  I øvrigt finder reglerne om skattepligt i kildeskatteloven, dødsboskatteloven, selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven, herunder reglerne om undtagelse fra skattepligt i kildeskattelovens § 3 og dødsboskatteloven § 1, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Reglerne om undtagelse fra skattepligt i selskabsskattelovens § 3 finder dog ikke anvendelse for så vidt angår indtægt som nævnt i denne lov.
 4. Stk. 4.
  Skat, der betales af indkomst omfattet af stk. 3, 2. pkt., tilfalder staten.

Kapitel 2 Særlige regler om opgørelsen og ansættelsen af den skattepligtige indkomst

 1. § 4
  Den skattepligtige ansættes særskilt til skat af følgende indtægter:
  1. 1) indtægt ved førstegangssalg af indvundne kulbrinter;
  2. 2) indtægt fastsat som en andel af de indvundne kulbrinter eller værdien heraf;
  3. 3) fortjeneste eller tab ved direkte eller indirekte afståelse af bevilling, tilladelse eller rettighed til forundersøgelse, efterforskning eller indvinding af kulbrinter;
  4. 4) fortjeneste i form af indtægtsførelse af en negativ driftsmiddelsaldo som omhandlet i afskrivningslovens § 8, stk. 1, for så vidt angår aktiver, der er omfattet af reglerne i § 7, stk. 3, og § 8;
  5. 5) fortjeneste eller tab som omhandlet i afskrivningslovens § 9, for så vidt angår aktiver, der er omfattet af reglerne i § 7, stk. 3, og § 8;
  6. 6) fortjeneste som omhandlet i afskrivningslovens § 21, i det omfang aktiverne er anvendt i forbindelse med indvinding af kulbrinter;
  7. 7) finansielle indtægter med direkte tilknytning til kulbrintevirksomheden.
 2. Stk. 2.
  Salgsværdien af kulbrinter, der udtages af den skattepligtige til forarbejdning eller eget brug, medregnes ved indkomstopgørelsen.
 3. Stk. 3.
  Fortjeneste eller tab efter stk. 1, nr. 3, opgøres som forskellen mellem det ved afståelsen opnåede vederlag og anskaffelsesomkostningerne med fradrag af afskrivninger, der er foretaget efter § 9. Hvis den skattepligtige modtager betaling, i form af at erhververen afholder efterforskningsomkostninger, som den skattepligtige i henhold til en tilladelse efter § 13, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund er forpligtet til at afholde, beskattes fortjeneste efter stk. 1, nr. 3-6, i takt med at de pågældende efterforskningsomkostninger afholdes, dog senest i det tredje indkomstår efter afståelsen. 2. pkt. finder ikke anvendelse ved overdragelse mellem koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens § 2.
 4. Stk. 4.
  Den særskilte indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af bestemmelserne i §§ 5-11. For foreninger mv., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, opgøres den særskilte indkomst efter de for indregistrerede aktieselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, gældende regler med de ændringer, der følger af bestemmelserne i §§ 5-11. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan kun fratrækkes udgifter i det omfang, de vedrører indtægter som nævnt i stk. 1 og 2. Der indrømmes ikke fradrag for salgsprovisioner, rabatter eller lignende ved overdragelse af kulbrinter mellem foretagender, der må anses for indbyrdes afhængige.
 5. Stk. 5.
  Skat, der betales af indkomst som nævnt i stk. 1 og 2, tilfalder staten.
 6. Stk. 6.
  Den særskilte ansættelse foretages første gang for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.
 1. § 5
  Skatteministeren kan efter forhandling med klima- og energiministeren bestemme, at der til brug ved opgørelsen af indkomsten fastsættes normpriser for de indvundne kulbrinter. Det kan bestemmes, at der alene fastsættes normpris for flydende kulbrinter.
 2. Stk. 2.
  Normprisen skal svare til markedsprisen ved omsætning mellem uafhængige parter under frie vilkår. Normprisen fastsættes bagud for 3 måneder ad gangen.
 3. Stk. 3.
  Er der i henhold til stk. 1 fastsat normpriser, opgøres den i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, nævnte indtægt på grundlag af den normpris, der var gældende på tidspunktet for salget eller udtagelsen efter § 4, stk. 2, af de indvundne kulbrinter, med de ændringer, som afvigelser med hensyn til kvalitet, leveringssted, leveringsbetingelser og betalingsvilkår for den enkelte levering måtte betinge.
 4. Stk. 4.
  Den i stk. 3 nævnte opgørelsesmåde finder anvendelse, uanset om den skattepligtige godtgør, at den faktisk opnåede indtægt afviger fra den ansatte indtægt.
 1. § 6
  Normprisen fastsættes af et nævn, der udpeges af klima- og energiministeren. Nævnet består af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden udnævnes efter indstilling fra præsidenten for Højesteret. I nævnet skal være repræsenteret juridisk, økonomisk, regnskabsmæssig og teknisk sagkundskab. Mindst to af medlemmerne skal endvidere have særligt kendskab til handel med kulbrinter. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for 4 år.
 2. Stk. 2.
  Klima- og energiministeren fastsætter nævnets forretningsorden.
 3. Stk. 3.
  Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 1. § 6 A
  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter § 4 skal den skattepligtige for handelsmæssige og økonomiske transaktioner med andre koncessionshavere eller med andre selskaber, hvormed den skattepligtige samarbejder om udnyttelse af en koncession, eller med selskaber, hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af koncessionshaver, eller der udøver en bestemmende indflydelse på koncessionshaver, eller der er koncernforbundet med en koncessionshaver, eller disse i fællesskab, anvende priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.
 2. Stk. 2.
  Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en koncessionshaver, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en koncessionshaver, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person eller et dødsbo i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af samme kreds af aktionærer.
 1. § 7
  Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, som er afholdt til forundersøgelse og efterforskning i tilknytning til den skattepligtiges erhverv ved indvinding af kulbrinter. Er udgifterne afholdt før den skattepligtige har iværksat indvinding på et område, der er omfattet af denne lov, kan den skattepligtige i stedet vælge at foretage fradraget over 5 indkomstår med 20 pct. om året og med første fradrag i det indkomstår, hvori den skattepligtige har iværksat sådan indvinding.
 2. Stk. 2.
  Afstår eller opgiver den skattepligtige bevilling, tilladelse eller rettighed, eller tilbagekaldes denne af klima- og energiministeren, og driver den skattepligtige herefter ikke virksomhed med henblik på indvinding af kulbrinter på et område, der er omfattet af denne lov, kan udgifterne fradrages i det indkomstår, hvor afståelse, opgivelse eller tilbagekaldelse finder sted.
 3. Stk. 3.
  Udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe og bygninger, som anvendes i forbindelse med forundersøgelses- og efterforskningsvirksomhed, afskrives efter afskrivningslovens regler herom. Borerigge afskrives efter de regler i afskrivningslovens kapitel 2 og 4, der gælder for driftsmidler.
 4. Stk. 4.
  Anvendes de i stk. 3 nævnte aktiver delvis i forbindelse med anden virksomhed, beregnes afskrivning efter stk. 3 på grundlag af den del af saldoværdien, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktivet ved forundersøgelses- og efterforskningsvirksomhed. Den forholdsmæssige anvendelse af aktivet i forbindelse med anden virksomhed danner grundlag for afskrivning af aktivet ved opgørelsen af den del af den skattepligtiges indkomst, som ikke omfattes af § 4. Afskrivning foretages særskilt for hvert aktiv.
 5. Stk. 5.
  Indtil den skattepligtige har iværksat indvinding på et område, der er omfattet af denne lov, kan afskrivningsbeløbene efter stk. 3 overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen efter reglerne i stk. 1, 2. punktum.
 1. § 8
  Produktionsanlæg, platforme og andre anlæg, herunder rørledninger og hertil knyttede anlæg, samt andet udstyr, der anvendes i forbindelse med erhvervelse af indtægt som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 2, afskrives efter de regler i afskrivningslovens kapitel 2 og 4, der gælder for driftsmidler.
 2. Stk. 2.
  Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.
 3. Stk. 3.
  Anvendes det afskrivningsberettigede aktiv delvis i forbindelse med anden virksomhed, beregnes afskrivning efter stk. 1 og 2 på grundlag af den del af saldoværdien, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktivet ved virksomhed som nævnt i stk. 1. Den forholdsmæssige anvendelse af aktivet i forbindelse med anden virksomhed danner grundlag for afskrivning af aktivet ved opgørelsen af den del af den skattepligtiges indkomst, som ikke omfattes af § 4. Afskrivning foretages særskilt for hvert aktiv.
 1. § 9
  Anskaffelsessummen for bevillinger, tilladelser og rettigheder som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, kan afskrives med lige store årlige beløb over det til rettighederne svarende resterende åremål.
 1. § 10
  Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages samtlige udgifter, der afholdes med henblik på iværksættelsen af kulbrinteindvinding, og som ikke er omfattet af §§ 7-8.
 1. § 10 A
  Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages beløb, som den skattepligtige afholder til fjernelse af anlæg også efter, at virksomhed med indvinding af kulbrinter er ophørt.
 1. § 10 B
  (Ophævet)
 1. § 11
  Såfremt den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende skattepligtig indkomst for følgende år. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.
 2. Stk. 2.
  Udviser den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst underskud, har den skattepligtige adgang til helt eller delvis at overføre dette underskud til fradrag i anden indkomst.
 3. Stk. 3.
  Underskud ved anden indkomst end den i § 4 nævnte kan ikke overføres til fradrag i denne indkomst.

Kapitel 3 (Ophævet)

 1. § 12
  (Ophævet)
 1. § 13
  (Ophævet)
 1. § 14
  (Ophævet)
 1. § 15
  (Ophævet)
 1. § 16
  (Ophævet)
 1. § 17
  (Ophævet)
 1. § 18
  (Ophævet)
 1. § 19
  (Ophævet)
 1. § 20
  (Ophævet)

Kapitel 3 A Opgørelsen og ansættelsen til kulbrinteskat af den skattepligtige kulbrinteindkomst

 1. § 20 A
  (Ophævet)
 1. § 20 B
  Den skattepligtige ansættes særskilt til kulbrinteskat af de indtægter, som er nævnt i § 4, stk. 1 og 2. Den særskilte ansættelse foretages første gang for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.
 2. Stk. 2.
  Den skattepligtige kulbrinteindkomst opgøres efter reglerne i §§ 4-10 med de ændringer, der følger af §§ 20 C-20 E. For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kapitel 3 B, jf. § 20 F, opgøres den skattepligtige kulbrinteindkomst endvidere med de ændringer, der følger af §§ 20 G-20 I.
 3. Stk. 3.
  Kulbrinteskatten udgør 52 pct. af den skattepligtige kulbrinteindkomst. Kulbrinteskatten tilfalder staten.
 1. § 20 C
  Ved opgørelsen af kulbrinteindkomsten kan fratrækkes et beløb på 5 pct. (kulbrintefradrag) af anskaffelsessummen for aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den skattepligtige har påbegyndt afskrivning på aktivet, og hvert af de følgende 5 indkomstår.
 2. Stk. 2.
  Der indrømmes desuden et kulbrintefradrag på 5 pct. af de forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som efter § 7 fradrages over 5 år. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den 5-årige fradragsordning er påbegyndt, og hvert af de følgende 5 indkomstår.
 3. Stk. 3.
  Afstår den skattepligtige et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, fragår afståelsessummen i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med afståelsesåret. Der fragår dog højst et beløb svarende til anskaffelsessummen for det solgte aktiv. Erstatningssummer og forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer.
 4. Stk. 4.
  Overgår et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, til anden anvendelse end den i § 8, stk. 1, nævnte, fragår et beløb svarende til aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted. Overgår et aktiv til anvendelse, der omfattes af § 8, stk. 1, forhøjes grundlaget for beregning af kulbrintefradrag med aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted.
 5. Stk. 5.
  Anvendes et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, delvis i forbindelse med anden virksomhed, fragår en andel af anskaffelsessummen eller aktivets nedskrevne værdi, der forholdsmæssigt svarer til aktivets anvendelse ved anden virksomhed, i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget.
 1. § 20 D
  Ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst fradrages skatter, der for det pågældende indkomstår pålignes den skattepligtige af den efter reglerne i kapitel 2 opgjorte indkomst.
 1. § 20 E
  Såfremt den skattepligtige kulbrinteindkomst udviser underskud, kan underskuddet fremføres til modregning i tilsvarende indkomst for senere indkomstår. Underskud kan kun fremføres til et senere indkomstår, i det omfang underskuddet ikke kan modregnes i tidligere års indkomst.
 2. Stk. 2.
  Underskud fra anden indkomst kan ikke fradrages i kulbrinteindkomsten.
 3. Stk. 3.
  Hvis der resterer et uudnyttet underskud ved endeligt ophør af virksomhed omfattet af dette kapitel, kan skatteværdien af den del af underskuddet, som vedrører fradrag efter § 10 A, udbetales til den skattepligtige. Skatteværdien beregnes med skattesatsen for de senest pålignede kulbrinteskatter. Udbetalingen kan højst udgøre den kulbrinteskat, som den skattepligtige har betalt i henhold til reglerne i dette kapitel, med tillæg af den kulbrinteskat, som den skattepligtige har betalt vedrørende indkomstår forud for indkomståret 2004. Kulbrinteskat vedrørende kulbrinteindkomst hos selskaber, der er eller har været sambeskattet med den skattepligtige, medregnes ikke efter 3. pkt. Udbetalingen medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af udbetalinger som nævnt i 1. pkt.

Kapitel 3 B Lempelse for investeringer i indkomstårene 2017-2025

 1. § 20 F
  Den skattepligtige kan ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst vælge at anvende reglerne i dette kapitel for betalinger, når følgende betingelser er opfyldt:
  1. 1) Betalingen medregnes i anskaffelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 3, der anvendes som nævnt i § 8, stk. 1.
  2. 2) Betalingen gennemføres inden for perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2025.
  3. 3) Anskaffelsen af driftsmidlerne sker i henhold til en plan, der er godkendt eller skal godkendes efter § 10, stk. 2 eller 3, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og som er indsendt til godkendelse inden for perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2025.
  4. 4) Planen som nævnt i nr. 3 er godkendt senest i indkomståret 2026, og betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, er opfyldt senest i indkomståret 2026.
 2. Stk. 2.
  Den skattepligtiges valg af reglerne i dette kapitel skal foretages i forbindelse med rettidig afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for det første indkomstår, hvor reglerne ønskes anvendt. Når den skattepligtige har valgt at anvende reglerne i dette kapitel, er valget bindende for samtlige betalinger omfattet af stk. 1 i det pågældende og efterfølgende indkomstår.
 1. § 20 G
  Alle betalinger af anskaffelsessummer omfattet af § 20 F, stk. 1, tilføres en særskilt saldo, hvorpå der kan ske afskrivning, der fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst efter kapitel 3 A. Skal det afskrivningsberettigede driftsmiddel, som en betaling vedrører, ikke anvendes udelukkende til virksomhed som nævnt i § 8, stk. 1, skal der til den særskilte saldo efter 1. pkt. kun tilføres den del af betalingen, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse til denne virksomhed. Indkomstårets afskrivning kan højst udgøre 20 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi opgjort efter 1. og 2. pkt. efter fradrag af indkomstårets salgssummer efter stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Den anskaffelsessum for et driftsmiddel, der skal tilføres den driftsmiddelsaldo efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, der anvendes ved opgørelsen af kulbrinteindkomsten efter kapitel 3 A, fratrækkes de af stk. 1 omfattede betalinger vedrørende det pågældende driftsmiddel i det indkomstår, hvor der kan påbegyndes afskrivning på driftsmidlet, jf. afskrivningslovens § 3.
 3. Stk. 3.
  Afstår den skattepligtige et driftsmiddel eller et igangværende arbejde vedrørende et driftsmiddel, og er betalinger herfor tilført den særskilte saldo efter stk. 1, fratrækkes salgssummen i den særskilte saldo efter stk. 1. Der fratrækkes dog højst en andel af salgssummen, som svarer til forholdet mellem de betalinger, som er tilført den særskilte saldo efter stk. 1, og den samlede anskaffelsessum for driftsmidlet eller det igangværende arbejde. Den resterende del af salgssummen fratrækkes den driftsmiddelsaldo efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, der anvendes ved opgørelsen af kulbrinteindkomsten efter kapitel 3 A, såfremt en del af anskaffelsessummen for driftsmidlet er tilført denne saldo. Bliver den særskilte saldo efter stk. 1 som følge af anvendelsen af bestemmelserne i 1. og 2. pkt. negativ, medregnes den negative saldo ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst efter kapitel 3 A.
 4. Stk. 4.
  Er den andel af salgssummen for et driftsmiddel eller et igangværende arbejde, der skal fratrækkes den særskilte saldo efter stk. 3, mindre end summen af de betalinger vedrørende dette driftsmiddel eller igangværende arbejde, der er tilført den særskilte saldo, med fradrag af foretagne afskrivninger efter stk. 1, finder bestemmelsen i afskrivningslovens § 5 A tilsvarende anvendelse.
 1. § 20 H
  Den skattepligtige kan ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst fratrække et beløb på 6,5 pct. (forhøjet kulbrintefradrag) af det beløb, der i indkomståret er tilført den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1. Det forhøjede kulbrintefradrag efter 1. pkt. træder i stedet for kulbrintefradrag efter § 20 C, stk. 1. Det forhøjede kulbrintefradrag indrømmes i det indkomstår, hvor beløbet tilføres den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1, og i hvert af de følgende 5 indkomstår. Bestemmelserne i § 20 C, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 20 I
  Opfyldes betingelsen i § 20 F, stk. 1, nr. 4, ikke, skal der ske genoptagelse af ansættelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst. Genoptagelse skal ske for det indkomstår, hvor der første gang blev tilført den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1, en betaling, for hvilken betingelsen ikke er opfyldt, og for alle efterfølgende indkomstår til og med det indkomstår, hvor det kan konstateres, at der skal ske genoptagelse, jf. dog stk. 2. Ved genoptagelsen skal der ske en ændret ansættelse af kulbrinteindkomsten for de pågældende indkomstår, under hensyntagen til at de pågældende betalinger ikke kan danne grundlag for afskrivning efter § 20 G og kulbrintefradrag efter § 20 H. Den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1, og tillægsskattekontoen efter § 20 J, stk. 3, skal korrigeres i overensstemmelse hermed. Der skal også ske genoptagelse af ansættelsen af tillægsskatten efter § 20 J, stk. 1, såfremt en sådan genoptagelse er en direkte følge af korrektionen af tillægsskattekontoen.
 2. Stk. 2.
  Er betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, ikke opfyldt senest i indkomståret 2026, udløser dette dog ikke genoptagelse efter stk. 1, såfremt den skattepligtige i forbindelse med rettidig afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for indkomståret 2026 godtgør, at dette skyldes forsinkelser som følge af forhold uden for den skattepligtiges kontrol, der har karakter af force majeure. I disse tilfælde vil der ske genoptagelse efter stk. 1, såfremt betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, ikke opfyldes senest i indkomståret 2027.
 3. Stk. 3.
  Der kan i det indkomstår, hvor det kan konstateres, at der skal ske genoptagelse, og i efterfølgende indkomstår ikke foretages kulbrintefradrag efter § 20 H for betalinger, der vedrører det pågældende driftsmiddel.
 1. § 20 J
  Der svares en tillægsskat, hvis olieprisen i gennemsnit i løbet af indkomståret overstiger de niveauer, der er angivet i stk. 3. Tillægsskatten kan dog tidligst svares for indkomståret 2022 og senest for indkomståret 2037. Tillægsskatten for 1 indkomstår kan maksimalt udgøre den tillægsskattekonto, der ved indkomstårets udgang er opgjort efter § 20 K. Den pålignede tillægsskat kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst efter kapitel 3 A for det pågældende indkomstår.
 2. Stk. 2.
  Tillægsskatten svares af den skattepligtige indkomst efter kapitel 2 før finansielle indtægter og finansielle udgifter. Dog medregnes gevinst og tab på varekreditorer og varedebitorer og gevinst og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af de driftsindtægter og driftsudgifter, der indgår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter kapitel 2.
 3. Stk. 3.
  Har olieprisen i gennemsnit i løbet af indkomståret udgjort 75 USD per tønde eller mere (2017-niveau), udgør tillægsskatten 5 pct. Har olieprisen i gennemsnit i løbet af indkomståret udgjort 85 USD per tønde eller mere (2017-niveau), udgør tillægsskatten dog 10 pct. De i 1. og 2. pkt. anførte priser opreguleres fra og med indkomståret 2018 med 2 pct. årligt.
 4. Stk. 4.
  Olieprisen i gennemsnit i løbet af indkomståret opgøres i hvert af indkomstårene 2022-2037 af Danmarks Statistik på grundlag af den offentliggjorte Brent Dated-referencepris. Danmarks Statistik offentliggør indkomstårets gennemsnitlige oliepris senest den 15. februar i det følgende indkomstår. Offentliggøres Brent Dated-referenceprisen ikke længere, eller ændrer grundlaget for opgørelsen af denne referencepris sig væsentligt, skal Danmarks Statistik opgøre den gennemsnitlige oliepris på grundlag af et tilsvarende offentligt tilgængeligt internationalt prisindeks, der så vidt muligt afspejler de karakteristika, der gælder for olieproduktionen i den danske del af Nordsøen.
 5. Stk. 5.
  De kulbrinteskattepligtige virksomheder skal efter anmodning udlevere de oplysninger til Danmarks Statistik, som er nødvendige for opgørelsen af den gennemsnitlige årlige oliepris efter stk. 4.
 1. § 20 K
  Den skattepligtige skal føre en tillægsskattekonto, der opgøres fra og med det indkomstår, hvor den skattepligtige første gang anvender reglerne i dette kapitel. Tillægsskattekontoen opgøres, ved at der i hvert indkomstår til og med indkomståret 2025 tilføres kontoen 20,1 pct. af det beløb, der er tilført den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1. Den for det foregående indkomstår pålignede og betalte tillægsskat fratrækkes tillægsskattekontoen.
 2. Stk. 2.
  Såfremt en negativ særskilt saldo efter § 20 G, stk. 1, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst i medfør af § 20 G, stk. 3, 4. pkt., nedbringes den skattepligtiges tillægsskattekonto i det pågældende indkomstår med et beløb svarende til 25 pct. af den negative saldo. Den i 1. pkt. nævnte andel på 25 pct. nedsættes med 2,5 procentpoint årligt fra og med det fjerde indkomstår efter det første indkomstår, hvor den skattepligtige har anvendt reglerne i dette kapitel.
 3. Stk. 3.
  Tillægsskattekontoens udvisende ved indkomstårets udgang efter fradrag af eventuel pålignet tillægsskat for det pågældende indkomstår forrentes med 4,5 pct. årligt. Rentetilskrivning sker første gang med virkning for indkomståret 2023 på grundlag af kontoens udvisende ved udgangen af indkomståret 2022. Tillægsskattekontoen bortfalder fra og med indkomståret 2038.
 1. § 20 L
  Ved overdragelse af rettigheder til indvinding af kulbrinter overtager erhververen overdragerens forpligtelser efter §§ 20 J og 20 K. Erhververens overtagelse af overdragerens tillægsskattekonto efter § 20 K omfatter kontoens udvisende ved udgangen af indkomståret før overdragelsen, der i det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted, fratrækkes beløb, hvormed overdragerens tillægsskattekonto skal nedbringes i medfør af § 20 K, stk. 2, og tillægges forrentning i medfør af § 20 K, stk. 3. Den overtagne tillægsskattekonto omfatter endvidere de tilførsler til kontoen, der vedrører det indkomstår, hvori overdragelsen sker. Omfatter overdragelsen ikke rettighederne til samtlige af overdragerens hidtidige aktiviteter med virksomhed omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, overtager erhververen dog alene den forholdsmæssige del af tillægsskattekontoen og erhvervelsesårets tilførsler hertil, der kan henføres til betalinger for driftsmidler, der anvendes eller er blevet anvendt i forbindelse med den indvindingsvirksomhed, hvortil rettighederne er blevet overdraget. Den overtagne tillægsskattekonto sammenlægges med erhververens eventuelle eksisterende tillægsskattekonto efter § 20 K.
 2. Stk. 2.
  Overdrageren af rettigheder til indvindingsvirksomhed efter stk. 1 hæfter solidarisk for erhververens forpligtelse til betaling af tillægsskat efter § 20 J, stk. 1, idet hæftelsen dog er begrænset til et beløb, der svarer til den overtagne tillægsskattekonto. Er saldoen på erhververens tillægsskattekonto efter overtagelsen nedbragt til et beløb, der er lavere end den overtagne tillægsskattekonto, kan overdragerens hæftelse efter 1. pkt. ikke overstige dette lavere beløb. Ved senere overdragelser af den indvindingsvirksomhed, hvortil rettigheder er overdraget efter stk. 1, omfatter hæftelsen efter 1. pkt. også senere erhververes forpligtelse til betaling af tillægsskat efter § 20 J, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Overdrageren af rettigheder til indvindingsvirksomhed efter stk. 1 skal senest i forbindelse med overdragelsesaftalens indgåelse skriftligt oplyse erhververen om størrelsen af den tillægsskattekonto, som erhververen overtager, herunder hvorledes denne er opgjort. Parterne i overdragelsesaftalen skal inden for samme frist skriftligt aftale, i hvilket omfang told- og skatteforvaltningen skal give erhververen adgang til de oplysninger, som overdrageren har afgivet til told- og skatteforvaltningen vedrørende tillægsskattekontoen efter § 20 K.

Kapitel 4 Andre bestemmelser

 1. § 21
  Personer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som oppebærer indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, svarer alene indkomstskat til staten med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent af den skattepligtige indkomst. Den beregnede skat nedsættes med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i personskattelovens § 10, stk. 1 og 2, ved anvendelse af ovennævnte procentsats.
 2. Stk. 2.
  Personer, som ikke er omfattet af kildeskattelovens § 1, og som arbejder for en arbejdsgiver uden hjemting her i landet, svarer en endelig skat til staten med 30 pct. af indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4 og andre former for indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, hvortil kommer skat efter lov om arbejdsmarkedsbidrag. Ved skatteberegningen indrømmes ikke fradrag. Den skattepligtige kan dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Valget skal træffes senest 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.
 3. Stk. 3.
  Personer, der oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat alene indkomstskat til staten med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, 2. pkt., nævnte procent af sådan indkomst. Indkomstskatten beregnes særskilt af indkomst, der er omfattet af § 4, stk. 1 og 2.
 4. Stk. 4.
  Skat, der betales af selskaber, selvejende institutioner og foreninger mv., der ikke er omfattet af reglerne i selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller i § 1 i fondsbeskatningsloven om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.
 5. Stk. 5.
  Foreninger mv., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, og som oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat indkomstskat til staten af sådan indkomst med den for indregistrerede aktieselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, gældende procentsats.
 6. Stk. 6.
  Skat, der betales af dødsboer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.
 1. § 22
  Ved beregning af nedsættelse af selskabsskat efter selskabsskattelovens § 17 bortses fra indkomst som nævnt i § 4.
 1. § 22 A
  (Ophævet)

Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 23
  Loven har virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1982 eller senere, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  For skattepligtige efter denne lov, som ikke er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2 eller selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som ikke har indkomst omfattet af kapitel 2 og 3, har loven virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1983 eller senere.
 1. § 24
  For selskaber, der den 1. januar 1982 driver virksomhed ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter på et område omfattet af denne lov, gælder reglerne i §§ 25-26.
 1. § 25
  Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst omfattet af kapitel 2 kan der med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 1981 for aktiver, der er omfattet af § 7, stk. 3, eller § 8, stk. 1, foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1 og 3.
 2. Stk. 2.
  Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.
 3. Stk. 3.
  Forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, der er afholdt før 1. januar 1982, og som efter ligningslovens § 8 B fradrages med 20 pct. om året over en 5-årig periode, fradrages i den skattepligtige indkomst efter § 4 efter de hidtil gældende regler.
 1. § 26
  Opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst efter kapitel 3 gælder følgende regler:
  1. 1) Med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 1981 for aktiver, der er omfattet af § 7, stk. 3, eller § 8, stk. 1, foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1 og 3.
  2. 2) Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.
  3. 3) Forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som pr. 31. december 1981 ikke er bragt til fradrag efter reglerne i ligningslovens § 8 B, fradrages med halvdelen i hvert af indkomstårene 1982 og 1983.
  4. 4) Underskud, der er opstået i perioden 1. januar 1962 til 31. december 1981 ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter, og som ikke er fradraget, fradrages efter reglerne i nr. 3.
 2. Stk. 2.
  Kulbrintefradrag efter reglerne i § 16 beregnes på grundlag af den i stk. 1, nr. 1, nævnte nedskrevne værdi for så vidt angår aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Der foretages en fordeling af den i 1. punktum nævnte nedskrevne værdi på de enkelte felter. Kulbrintefradrag kan første gang beregnes for indkomståret 1982. Tillæg efter reglerne i § 17, stk. 3, kan tidligst beregnes for indkomståret 1982.
 3. Stk. 3.
  Den for indkomståret 1982 beregnede kulbrinteskat nedsættes med et beløb, der svarer til 20/365 af den beregnede kulbrinteskat.
 1. § 27
  Skattepligtige, der efter den 1. januar 1962 har drevet virksomhed ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter på et område omfattet af denne lov, men som ikke driver sådan virksomhed den 1. januar 1982, kan anvende reglerne i §§ 25-26, hvis den skattepligtige inden 1992 opnår indtægt ved nævnte indvindingsvirksomhed. Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for kulbrinteskatten fradrages forundersøgelses- og efterforskningsudgifter og underskud i de første to indkomstår efter, at indvinding er iværksat.
 1. § 27 A
  Ved opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst for de skattepligtige, der har indkomst i tilknytning til koncessioner, som overgår fra beskatning efter kapitel 3 til beskatning efter kapitel 3 A med virkning fra indkomståret 2004, gælder reglerne i stk. 2-6.
 2. Stk. 2.
  Skattemæssige afskrivninger foretages med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 2003. For aktiver omfattet af § 7, stk. 3, foretages skattemæssige afskrivninger fra og med indkomståret 2004 på grundlag af den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 2003 med et beløb, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktiverne ved efterforskningsvirksomhed i tilknytning til koncessioner omfattet af kapitel 3 A.
 3. Stk. 3.
  Kulbrintefradrag efter § 20 C foretages med udgangspunkt i grundlaget for kulbrintefradrag efter § 16 pr. 31. december 2003 for de aktiver, der anvendes i tilknytning til koncessioner, hvorfra indkomst fra og med indkomståret 2004 beskattes efter kapitel 3 A. For de aktiver, som indgår i grundlaget efter 1. pkt., beregnes kulbrintefradrag med 10 pct. af anskaffelsessummen for den resterende del af den 10-års-periode, der begyndte med det indkomstår, hvori den skattepligtige påbegyndte afskrivning på aktiverne.
 4. Stk. 4.
  Uudnyttede underskud, jf. § 18, stk. 1, ved udgangen af indkomståret 2003 vedrørende felter, hvorfra indkomst fra og med indkomståret 2004 beskattes efter reglerne i kapitel 3 A, kan fradrages i den skattepligtige kulbrinteindkomst med 2,5 pct. i hvert af indkomstårene 2004 og 2005 og 6 pct. i hvert af indkomstårene 2006-2016. De resterende uudnyttede underskud bortfalder. 1. pkt. finder kun anvendelse, hvis den skattepligtige for indkomståret 2003 har foretaget maksimale skattemæssige afskrivninger på aktiver omfattet af § 7, stk. 3, og § 8.
 5. Stk. 5.
  Uudnyttede underskud, jf. § 19, stk. 2, ved udgangen af indkomståret 2003 fordeles mellem de koncessioner, der fra og med indkomståret 2004 omfattes af henholdsvis kapitel 3 og 3 A.
 6. Stk. 6.
  Fusionsskattelovens § 8, stk. 6, finder ikke anvendelse på underskud omfattet af stk. 4 og underskud under stk. 5, som kan henføres til kapitel 3 A ved udgangen af indkomståret 2003, hvis den skattepligtige er modtagende selskab i den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver.
 1. § 27 B
  Ved statens indtræden den 9. juli 2012 som partner i DUC's aktiviteter vedrørende eneretsbevillingen og statens overtagelse af en andel på 20 pct. af DUC's produktionsanlæg m.v., der anvendes til aktiviteter i henhold til eneretsbevillingen, jf. aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund, gælder reglerne i 2.-5. pkt. Afståelsestidspunktet i skattemæssig henseende er den 9. juli 2012. Der beregnes ikke skattemæssig fortjeneste eller tab vedrørende de overdragne aktiver og passiver. Partnerne i DUC beholder 80 pct. af afskrivningsgrundlag og 80 pct. af andre skattemæssige værdier vedrørende aktiver og passiver, som staten overtager en andel af. Afståelsen påvirker ikke grundlaget for kulbrintefradrag eller eventuelle uudnyttede underskud hos partnerne i DUC og kan ikke danne grundlag for afskrivning.
 2. Stk. 2.
  Pr. 8. juli 2012 opgør partnerne i DUC afskrivningsgrundlag efter samme regler som ved udløbet af et indkomstår. På dette afskrivningsgrundlag kan der afskrives for perioden fra og med 1. januar 2012 til og med 8. juli 2012. Afskrivningerne for denne periode beregnes efter de almindelige regler, hvorefter de reduceres med 176/366 og fratrækkes afskrivningsgrundlaget efter 1. pkt. Afskrivningsgrundlaget pr. 31. december 2012, hvorpå der kan afskrives for perioden fra og med 9. juli 2012 til og med 31. december 2012, opgøres herefter som 80 pct. af det efter 1.-3. pkt. resterende afskrivningsgrundlag med tillæg og fradrag efter de almindelige regler af anskaffelses- og afståelsessummer for perioden fra og med 9. juli 2012 til og med 31. december 2012. Afskrivningerne for denne periode beregnes ligeledes efter de almindelige regler, hvorefter de reduceres med 190/366 og fratrækkes afskrivningsgrundlaget efter 4. pkt. De reducerede afskrivninger efter 3. og 5. pkt. fradrages ved indkomstopgørelsen.
 3. Stk. 3.
  Det årlige beløb svarende til 20 pct. af positiv skattepligtig indkomst opgjort efter kapitel 2 med tillæg af nettorenteudgifter, som den skattepligtige skal betale til staten i henhold til aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund, fradrages ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst og kan ikke danne grundlag for afskrivning.
 4. Stk. 4.
  Nordsøfonden indtræder ved overtagelsen af de produktionsanlæg m.v., der er nævnt i stk. 1, i de skattemæssige anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag, som anlæggene m.v. havde hos partnerne i DUC ved overtagelsen den 9. juli 2012. Ved beregningen af skattemæssige afskrivninger på de overtagne anlæg m.v. for indkomståret 2012 finder stk. 2, 4. og 5. pkt., tilsvarende anvendelse. Der beregnes ikke kulbrintefradrag på grundlag af de overtagne produktionsanlæg m.v.
 1. § 27 C
  Ved opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst for de skattepligtige, der har indkomst i tilknytning til koncessioner, som overgår fra beskatning efter kapitel 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011 til beskatning efter kapitel 3 A med virkning fra indkomståret 2014, gælder reglerne i stk. 2-7.
 2. Stk. 2.
  Skattemæssige afskrivninger foretages med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 2013.
 3. Stk. 3.
  Kulbrintefradrag efter § 20 C foretages med udgangspunkt i grundlaget for kulbrintefradrag efter § 16 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, pr. 31. december 2013 for de aktiver, der anvendes i tilknytning til koncessioner, hvorfra indkomst fra indkomståret 2014 beskattes efter kapitel 3 A. For de aktiver, som indgår i grundlaget efter 1. pkt., beregnes kulbrintefradrag med 10 pct. af anskaffelsessummen for den resterende del af den 10-årsperiode, der begyndte med det indkomstår, hvori den skattepligtige påbegyndte afskrivning på aktiverne.
 4. Stk. 4.
  Er afskrivning i indkomståret 2013 ikke påbegyndt på anskaffelsessummen for et aktiv, indrømmes et kulbrintefradrag på 25 pct. for indkomståret 2013 og 10 pct. i hvert af indkomstårene 2014-2022 af den del af anskaffelsessummen, der er betalt i indkomstårene 2005-2013. Har den skattepligtige valgt fradrag efter 1. pkt., finder § 20 C ikke anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse på forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som ikke er straksafskrevet, jf. § 7, stk. 1.
 6. Stk. 6.
  Uudnyttede underskud, jf. § 18, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, ved udgangen af indkomståret 2013 vedrørende felter, hvorfra indkomst fra indkomståret 2014 beskattes efter reglerne i kapitel 3 A, kan fradrages i den skattepligtige kulbrinteindkomst med 2,5 pct. i hvert af indkomstårene 2014 og 2015 og 6 pct. i hvert af indkomstårene 2016-2026. De resterende uudnyttede underskud bortfalder. Feltunderskud, der ikke kan udnyttes i et indkomstår, kan ikke fremføres til fradrag i senere indkomstår. § 20 E finder tilsvarende anvendelse. 1. pkt. finder kun anvendelse, hvis den skattepligtige for indkomståret 2013 har foretaget maksimale skattemæssige afskrivninger på aktiver omfattet af § 7, stk. 3, og § 8.
 7. Stk. 7.
  Fusionsskattelovens § 8, stk. 6, finder ikke anvendelse på underskud omfattet af stk. 6, som kan henføres til kapitel 3 A ved udgangen af indkomståret 2013, hvis den skattepligtige er modtagende selskab i den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver.
 1. § 28
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, herunder søterritorierne, samt færøsk og grønlandsk kontinentalsokkelområde.