Investorfradragsloven §§ 9-11

 1. § 9
  Der skal ske genbeskatning efter § 8, i det omfang den skattepligtige senest 3 år efter erhvervelsen afstår aktier som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, eller andele som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, der har dannet grundlag for investorfradrag.
 2. Stk. 2.
  Aktier eller andele anses ved anvendelsen af stk. 1 for afstået, hvis de ophører med at være omfattet af dansk beskatningsret af anden grund end den skattepligtiges død.
 3. Stk. 3.
  Ved afgørelsen af, om de afståede aktier eller andele i investorfradragsfonde har dannet grundlag for investorfradrag, anses de sidst afståede aktier eller andele for at have dannet grundlag for fradraget, når den skattepligtige ejer aktier eller andele med samme rettigheder erhvervet på samme tidspunkt. Ejer den skattepligtige aktier eller andele med samme rettigheder erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede aktier eller andele for de først afståede.
 4. Stk. 4.
  Der sker ikke genbeskatning efter stk. 1, hvis den skattepligtige afstår samtlige aktier i et målselskab eller samtlige andele i en investorfradragsfond og aktiernes eller andelenes afståelsessum med tillæg af modtagne udbytter vedrørende de pågældende aktier eller andele ikke overstiger 50 pct. af aktiernes eller andelenes anskaffelsessum.
 5. Stk. 5.
  Hvis der afstås aktier eller andele som nævnt i stk. 1, skal den skattepligtige give told- og skatteforvaltningen oplysning herom inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvori afståelsen er sket.
 1. § 10
  Der skal ske genbeskatning efter § 8, hvis den skattepligtige eller dennes nærtstående som nævnt i § 6, stk. 4, inden for 3 år efter erhvervelsen af aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, overdrager aktiver til målselskabet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktiver til målselskabet fra et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis målselskabet inden for 3 år efter den skattepligtiges erhvervelse af aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, er modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og den skattepligtige, dennes nærtstående som nævnt i § 6, stk. 4, eller et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, har overdraget aktiver til det indskydende selskab.
 3. Stk. 3.
  Skal der ske genbeskatning efter stk. 1 eller 2, skal den skattepligtige give told- og skatteforvaltningen oplysning herom inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvori genbeskatningen skal ske.
 1. § 11
  Der skal ske genbeskatning efter § 8, hvis virksomheden i et målselskab, hvori den skattepligtige har erhvervet aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, inden for 3 år efter erhvervelsen i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt., og stk. 6.