Investorfradragsloven § 8

  1. § 8
    I de i §§ 9-11 nævnte tilfælde skal den skattepligtige genbeskattes af tidligere foretagne investorfradrag i det indkomstår, hvori den omstændighed, der udløser genbeskatningen, er indtruffet. Ved genbeskatningen medregnes investorfradraget med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori fradraget er foretaget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori genbeskatningen skal ske, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
  2. Stk. 2.
    Beskatningen efter stk. 1 sker med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvori den omstændighed, der udløser genbeskatningen, er indtruffet. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.